Khóa luận Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - Thu tiền tại Chi nhánh Công ty Cổ phần 1 - 5 – Nhà máy Gạch Tuynen 1 - 5

Đề tài “Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Chi nhánh Công ty cổ phần 1-5 – Nhà máy Gạch Tuynen 1-5” đã thể hiện khái quát lại những lý thuyết cơ bản và tổng quan cũng như các chính sách, bộ luật hiện hành về hệ thống KSNB trong DN. Đề tài cũng đã khái quát tình hình tổng quan về bộ máy tổ chức và công tác kế toán, kinh doanh tại Chí nhánh CTCP 1-5 – NM Gạch Tuynen 1-5, ngoài ra còn nêu lên, đánh giá và so sánh quá trình hoạt động kinh doanh cũng như việc sử dụng TS và nguồn vốn cùng với nguồn lao động qua suốt 3 năm 2013 cho đến năm 2015. Quan trọng hơn là đề tài đã nêu lên được thực trạng hệ thống KSNB chu trình bán hàng – thu tiền tại Chí nhánh CTCP 1-5 – NM Gạch Tuynen 1-5, cụ thể là đã làm rõ hoạt động của chu trình bán hàng – thu tiền tại NM cũng như KSNB chu trình bán hàng – thu tiền tại NM. Bên cạnh đó, đề tài cũng đã nêu lên được một số đánh giá về ưu nhược điểm của hệ thống KSNB chu trình bán hàng – thu tiền tại Chí nhánh CTCP 1-5 – NM Gạch Tuynen 1-5 và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn hệ thống KSNB tại NM Gạch Tuynen 1-5

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC