Khóa luận Thực trạng sử dụng vốn tại công ty TNHH nhựa Duy Tân

1. Lý do chọn đề tài: Trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, sự phát triển của các doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Nước ta đang chuyển mình đi lên và phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, biểu hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, tình hình chính trị ổn định,đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Doanh nghiệp là nguồn cung ứng sản phẩm hàng hoá và dịch vụ,đáp ứng cho nhu cầu tinh thần vật chất của xã hội nói chung và người tiêu dùng nói riêng.Để tổ chức hoạt động thì điều kiện đầu tiên đó chính là hoạch định ngân sách nguồn vốn của doanh nghiệp.Tuỳ theo loại hình, đặc điểm tính chất nghành của mổi doanh nghiệp, lựa chọn nguồn vốn sử dụng sao cho chi phí sử dụng vốn thấp nhất,với mức rủi ro thấp nhất nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Hiệu quả sử dụng vốn càng cao thì kết quả thu về từ lượng vốn bỏ ra sẽ càng lớn. Phân tích thục trạng nguồn vốn và từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bao gồm tổng hợp các biện pháp kinh tế - kĩ thuật - tài chính, góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó tác động mạnh mẽ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy thông qua đề tài cũ là “Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Nhựa Duy Tân”em phát triển sâu hơn đề tài mới “Tình hình sử dụng nguồn vốn tại công ty TNHH Nhựa Duy Tân” Thực hiện đề tài này với mục đích dựa vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để ứng dụng phương pháp phân tích, từ đó đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty. Chuyên gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Giới thiệu khái quát công ty TNHH Nhựa Duy Tân. Chương 3: Tình hình sử dụng nguồn vốn tại công ty TNHH Nhựa Duy Tân. 2. Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá thưc trạng sử dụng nguồn vốn tại công ty TNHH Nhựa Duy Tân. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thực trang sử dụng nguồn vốn tại công ty. - Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại công ty. 3. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp là phản ánh tình hình tổng quát về tài sản, sự hình thành tài sản, sự thay đổi của chúng trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, thông qua báo cáo tài chính ta thấy được doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không có hiệu quả. Hiệu quả sử dụng vốn là chỉ tiêu được sự quan tâm đặc biệt của vốn chủ sở hữu và là thước đo năng lực nhà quả trị doanh nghiệp. Trong nền kinh tế hiện đại khi mà các nguồn lực ngày càng hạn hẹp đi và chi phí cho việc sử dụng chúng ngày càng cao, vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn lực càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Vì vậy khi phân tích phải đặt tất cả các mối quan hệ như doanh thu, tài sản, vốn chủ sở hữu mỗi góc nhìn đều cung cấp một ý nghĩa cụ thể giúp cho nhà quản trị ra quyết định đúng đắn. Nghiên cứu thực tế tại công ty TNHH Nhựa Duy Tân, thông qua số liệu, dữ liệu thu thập được từ báo cáo tài chính, công tác kế toán, phỏng vấn một số nhân viên đề tài đã sử dụng các phương pháp phân tích, thống kê và so sánh để nhận dạng thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và từ đó rút ra những hạn chế làm cơ sở cho đề xuất những giải pháp có lợi cho doanh nghiệp. 4.Phạm vi nghiên cứu: Đề tài xin được giới hạn trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các số liệu phân tích trong bảng cân đối kế toán qua các năm 2008 & 2009 của công ty TNHH Nhựa Duy Tân. Nội dung nghiên cứu gồm: -Phân tích biến động về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. -Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn. -Phân tích khả năng thanh toán. -Thực trạng sử dụng vốn tại doanh nghiệp. -Thực trạng sử dụng vốn lưu động. -Thực trang sử dụng vốn vay. -Thực trạng sử dụng vốn chủ sở hữu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC