Khóa luận Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồ Sơn

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế, hệ thống Ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng, là tiền đề để các nguồn lực tài chính luân chuyển, phân bổ và sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trƣởng kinh tế một cách bền vững. Ngƣợc lại, nền kinh tế phát triển cũng tạo điều kiện cho ngành Ngân hàng phát triển. Trong hệ thống Ngân hàng thƣơng mại của nƣớc ta, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn khẳng định vai trò chủ lực trên thị trƣờng tài chính nông thôn. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank cũng đóng góp quan trọng vào công tác an sinh xã hội theo chủ trƣơng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc, mở rộng tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các hộ sản xuất ở khu vực nông thôn để phát triển sản xuất hàng hóa và xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cƣ. Đến nay, Agribank đã trở thành một Ngân hàng thƣơng mại lớn nhất Việt Nam, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Là một sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng, sau quá trình học lý thuyết, lý luận ở trƣờng và trong quá trình thực tập cũng nhƣ tìm hiểu thực tế, em nhận thấy hoạt động cho vay là hoạt động vô cùng quan trọng đối với không chỉ ngân hàng mà còn với cả nền kinh tế. Vì vậy, em chọn đề tài “ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại NHNo&PTNT Đồ Sơn” làm khóa luận tốt nghiệp. Bài luận của em gồm ba phần: Chương 1: Lý luận về hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tại NHNo&PTNT Đồ Sơn Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại NHNo&PTNT Đồ Sơn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC