Khóa luận Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

1. Tính cấp thiết của đề tài. Hiện nay quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng. Kể từ khi gia nhập WTO Việt Nam càng có thêm nhiều cơ hội để giao lưu, phát triển kinh tế với các quốc gia trên thế giới. Nền kinh tế Việt Nam đã từng bước chuyển mình và hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Một trong những hoạt động cơ bản để thúc đẩy quá trình hội nhập chính là hoạt động xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo điều kiện cho các ngành khác phát triển. Thực tế trong những năm vừa qua, đã khẳng định vị thế của ngành dệt may Việt Nam, là một trong những ngành xuất khẩu mang lại nguồn thu ngoại tệ chủ yếu trong quá trình công nghiệp hóa đất nước. Tuy nhiên cùng với sự phát triển đi lên của ngành dệt may thì những doanh nghiệp trong nước tham gia vào hoạt động xuất khẩu hàng dệt may cũng bộc lộ không ít những khuyết điểm. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là một doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc. Trong thời gian thực tập ở công ty em nhận thấy vẫn còn những mặt hạn chế trong hoạt động xuất khẩu của công ty. Từ đó em đã chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG” nhằm nghiên cứu hoạt động xuất khẩu của công ty, và đưa ra một số biện pháp để khắc phục những mặt hạn chế trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty. 2. Mục đích nghiên cứu. - Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về xuất khẩu và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu - Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG. - Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty trong thời gian tới. 3. Đối tượng nghiên cứu. Hoạt động xuất khẩu của Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG. 4. Phạm vi nghiên cứu. Phạm vi về không gian: Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG. Phạm vi về thời gian: Số liệu nghiên cứu trong các năm 2009 và 2010. 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu sơ cấp, thứ cấp, thống kê mô tả. - Phương pháp phân tích, xử lý số liệu: phương pháp phân tích tỷ lệ, phương pháp so sánh, liên hệ cân đối 6. Kết cấu của Khóa luận. Khóa luận gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc. Chương II: Thực trạng hiệu quả hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Chương III: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc của công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC