Khóa luận Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

Bất động sản là tài sản quý báu, nền tảng đầu tiên cho mọi sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế. Vai trò của bất động sản vô cùng quan trọng. Bất động sản là tƣ liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện cơ bản tối thiểu của đời sống xã hội, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất tồn tại và phát triển. Cùng với sự phát triển của sản xuất, bất động sản cũng đƣợc mua bán và trở thành hàng hóa, từng bƣớc phát triển từ thấp đến cao, qui mô mở rộng dần từ cá biệt thành phổ biến, từ đó thị trƣờng bất động sản đƣợc hình thành và phát triển. Thị trƣờng bất động sản ở nƣớc ta đƣợc hình thành kể từ khi Luật Đất đai 1993 – cơ sở pháp lý tiền đề đƣợc ban hành, từ đó, sự phát triển của thị trƣờng bất động sản là sự phát triển của thị trƣờng quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền với đất. Tuy nhiên với 15 năm hình thành và phát triển, thị trƣờng bất động sản ở nƣớc ta tuy đạt đƣợc một số thành tựu phát triển nhƣng còn nhiều tồn tại, bất cập nhƣ thiếu minh bạch thông tin, mất cân xứng về nhiều mặt, quản lý Nhà nƣớc bộc lộ nhiều khiếm khuyết Từ đó đặt ra vấn đề nghiên cứu thực trạng của thị trƣờng bất động sản để có đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại và quản lý thị trƣờng đƣợc tốt hơn. Với ý nghĩa đó, tác giả đã lựa chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển thị trƣờng bất động sản ở Việt Nam” cho Khóa luận Tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC