Khóa luận Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu kinh tế chân mây - Lăng cô

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU  Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô - Nghiên cứu thực trạng thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. - Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, trên cơ sở đó chỉ ra nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thu hút vốn FDI vào Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. - Đề xuất phương hướng và giải pháp để tăng cường thu hút vốn FDI Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Côtrong thời gian tới.  Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu Thu thập và phân tích số liệu sơ cấp và thứ cấp, xem xét các văn bản pháp quy, chính sách phát triển, tư liệu nghiên cứu liên quan.  Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp duy vật biện chứng - Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp tổng hợp và phân tích - Phương pháp tham khảo ý kiến của chuyên gia Ngoài ra, còn sử dụng phương pháp tư duy logic, xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê  Các kết quả đạt được - Sự đổi mới các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nhằm tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô - Thực trạng thu hút đầu tư nước ngoài và hiệu quả đầu tư nước ngoài vào Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. - Những thành tựu và hạn chế trong quá trình thu hút đầu tư nước ngoài vào Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Đồng thời cung cấp các thông tin về các nhân tố ảnh hưởngđến hiệu quả thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô - Các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư của Khu kinh tế này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC