Khóa luận Tìm hiểu nhu cầu đào tạo và tập huấn về sử dụng máy nông nghiệp của huyện tràng định - Lạng Sơn

Trong quá trình phát triển và hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Những năm gần đây cùng với sự phát triển của nhiều ngành kinh tế. Ngành nông nghiệp đang từng bước phát triển và khẳng định vị trí quan trọng của mình trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cơ giới hóa nông nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp CNH- HĐH. Thực hiện cơ giới hóa - điện khí hóa nông nghiệp nông thôn cũng tức là góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp.Văn kiện Đại hội X của Đảng đã nêu: “ Hết sức coi trọng CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất lớn, gắn công nghiệp chế biến và thị trường: thực hiện cơ giới hóa - điện khí hóa và thủy lợi hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng phù hợp đặc điểm từng vùng, từng địa phương ” Hội Nghị TW lần thứ năm (khóa IX, 4/2002) BCH TW Đảng đã nhấn mạnh: “Phát triển công nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị và công cụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn Ưu tiên hiện đại hóa cơ sở sản xuất, đầu tư nghiên cứu chế tạo, cải tiến các loại máy móc, thiết bị phù hợp với điều kiện tự nhiên Việt Nam có chính sách khuyến khích tốt việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chú trọng công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm công nghiệp, cùng với chính sách hỗ trợ để nông dân và cơ sở mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất ” Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là mục tiêu hàng đầu cho chiến lược phát triển đất nước trong thời kì hiện nay. Bên cạnh đầu tư về giống, vật nuôi có chất lượng tốt còn khuyến khích người dân áp dung tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, có tính hàng hóa cao, có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài. Không những phục vụ thị trường trong nước mà còn từng bước xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Những năm gần đây các dịch vụ cung ứng vật tư, máy móc cho nông nghiệp rất phát triển, người dân cũng đã đổi mới tư duy, cách sản xuất cũ lạc hậu dần dần bị loại bỏ thay thế là cách sản xuất hiện đại, Người dân sử dụng máy móc vào sản xuất cho năng suất và hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên hiện nay hướng sản xuất công nghiệp hóa chỉ phát triển ở một số vùng chủ yếu là đồng bằng, với đặc thù địa hình phức tạp và sản xuất còn manh mún nên việc áp dụng khoa học kĩ thuật ở các địa phương miền núi còn gặp nhiều khó khăn.Mặt khác do người dân còn thiếu vốn, Nhà nước đã có chính sách cho người nông dân vay vốn để mua trang thiết bị sản xuất nhưng còn nhiều rào cản nên người nông dân ngại vay vốn. Bên cạnh đó lao đông nông nghiệp còn thiếu trình độ về sử dụng và vận hành máy móc nên hiệu quả chưa cao. Đánh giá tình hình sử dụng máy nông nghiệp tại một địa phương cụ thể là việc làm cần thiết để có giải pháp phù hợp cho việc phát triển nông nghiệp tại địa phương đó. Vì vậy chúng tôi tiến hành thục hiện đề tài “Đánh giá tình hình sử dụng máy nông nghiệp tại xã Phượng Tiến - Huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC