Khóa luận Tìm hiểu nhu cầu đào tạo và tập huấn về sử dụng máy nông nghiệp của huyện tràng định tỉnh Lạng Sơn

Trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, những năm gần đây cùng với sự phát triển của nhiều ngành kinh tế, ngành nông nghiệp đang từng bước phát triển và khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mình trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước được thể hiện cụ thể tại Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng bằng việc Hội nghị đã ban hành nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Thực hiện cơ giới hóa - điện khí hóa nông nghiệp nông thôn tức là thúc đẩy chuyển cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp trong đó lấy lĩnh vực cơ giới hoá nông nghiệp là trọng tâm. Trước đó, tại Hội nghị TW lần thứ năm (khóa IX, 4/2004) BCH TW Đảng đã nhấn mạnh: “Phát triển công nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị và công cụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Ưu tiên hiện đại hóa cơ sở sản xuất, đầu tư nghiên cứu chế tạo, cải tiến các loại máy móc, thiết bị phù hợp với điều kiện tự nhiên Việt Nam, có chính sách khuyến khích tốt việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chú trọng công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm công nghiệp, cùng với chính sách hỗ trợ để nông dân và cơ sở mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.” Đẩy mạnh CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn là mục tiêu hàng đầu cho chiến lược phát triển đất nước trong thời kì mới hiện nay. Bên cạnh đầu tư về giống, vật nuôi có chất lượng còn khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, có tính hàng hóa, có khả năng cạnh tranh cao, không những phục vụ thị trường trong nước và còn từng bước xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Những năm gần đây các dịch vụ cung ứng vật tư, máy móc cho nông nghiệp rất phát triển, người dân cũng đã thay đổi tư duy sản xuất; các hình thức sản xuất cũ, lạc hậu dần bị loại bỏ và thay thế là cách thức sản xuất hiện đại, phù hợp với cơ chế thị trường; sử dụng máy móc vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra năng suất, hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, hiện nay sự hiểu biết và vận dụng của nông dân về máy móc và cơ giới hoá nông nghiệp là chưa cao, nhất là nông dân ở các tỉnh trung du và miền núi, do vậy việc đào tạo và tập huấn về sử dụng các loại máy nông nghiệp là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề tìm hiểu nhu cầu đào tạo và tập huấn kiến thức sử dụng các loại máy trong sản xuất nông nghiệp tại một địa phương cụ thể là một việc làm cần thiết để có giải pháp phù hợp cho việc sử dụng máy móc phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đó. Xuất phát từ thực tế trên, tôi tiến hành thực hiện đề tài “Tìm hiểu nhu cầu đào tạo và tập huấn về sử dụng máy nông nghiệp của Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC