Khóa luận Tín dụng ngân hàng chính sách xã hội đối với xóa đói giảm nghèo tại thị xã Hương thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Tính cấp thiết của đề tài Quá trình hội nhập và mở cửa thị trường của nước ta trong thời gian qua đã mang đến cho nền kinh tế nói chung và nền nông nghiệp nói riêng nhiều cơ hội phát triển, nhưng cùng với đó là không ít những thách thức. Một trong số những thách thức đó chính là sự đói nghèo. Đói nghèo là một vấn đề xã hội, mang tính toàn cầu, phần lớn những người nghèo đang sống tại các quốc gia đang phát triển và kém phát triển. Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của các cấp ủy, Chính quyền và sự hỗ trợ của các đoàn thể, phong trào xoá đói, giảm nghèo ở nước ta đã phát triển sâu rộng, nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân đặc biệt là các hộ nghèo, đã giúp cho nhiều hộ vượt qua đói nghèo, một số vươn lên khá giả. Hưởng ứng phong trào xoá đói, giảm nghèo, Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VII) đã nêu lên một nhiệm vụ có ý nghĩa kinh tế - chính trị, xã hội to lớn: “Tăng thêm diện giàu và đủ ăn, xoá đói giảm nghèo, nhất là ở các vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng trước đây là căn cứ địa cách mạng”. Trong mục tiêu chiến lược xoá đói, giảm nghèo thời kỳ 2001-2010 do Đại hội IX đề ra là: “Phấn đấu đến năm 2010 về cơ bản không còn hộ nghèo. Thường xuyên củng cố thành quả xoá đói, giảm nghèo”, Thực hiện chủ trương nêu trên của Đảng, trong nhiều năm qua Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách và phương thức quản lý khác nhau về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo như: thành lập quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo (1993-1994), tổ chức Ngân hàng phục vụ người nghèo nằm trong NHNN&PTNT (1995-2002), Với những chính sách ưu đãi như vậy trong những năm qua số lượng người nghèo được giảm đi đáng kể

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC