Khóa luận Tình hình cho vay và sử dụng vốn vay của hộ nghèo ở Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lộc Hà

Trong thời gian thực tập tại NHCSXH huyện Lộc Hà tôi đã chọn đề tài: “ Tình hình cho vay và sử dụng vốn vay của hộ nghèo ở Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lộc Hà” 1. Mục đích nghiên cứu của đề tài Tìm hiểu và làm rõ tình hình cho vay vốn của ngân hàng cũng như tình hình vay và sử dụng vốn của các hộ nghèo tại NHCSXH huyện Lộc Hà để từ đó một phần nào đưa ra các giải pháp có thể áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo. 2. Dữ kiệu phục vụ cho nghiên cứu - Thu thập số liệu từ “Báo cáo tổng kết hoạt động” của NHCSXH huyện Lộc Hà qua các năm 2009, 2010, 2011. - Báo cáo kinh tế và niên giám thống kê huyện Lộc Hà qua Các năm 2009 – 2011. 3. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu - Phương pháp thống kê, phân tích - Phương pháp phỏng vấn, điều tra hộ. 4. Các kết quả đạt được - Về mặt lý luận: Đề tài đã khái quát được những luận điểm cơ bản về tín dụng và tín dụng Ngân hàng; một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lộc Hà . - Về mặt nội dung: Đề tài đã phân tích được tình hình huy động vốn và cho vay của NHCSXH huyện Lộc Hà trong 3 năm từ năm 2009 – 2011, tình hình vay và sử dụng vốn vay của các hộ nghèo. Qua đó tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay vốn hộ nghèo tại NHSXH huyện Lộc Hà. Trường Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC