Khóa luận Tình hình cho vay và sử dụng vốn vay của hộ nông dân tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Trà Bá – Gia Lai

Việt Nam là một nước nông nghiệp với gần 80% dân số sống ở nông thôn và hơn 70% lực lượng lao động làm việc trong khu vực nông thôn. Để thực hiện mục tiêu CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn, Hội nghị Trung ương lần VI đã khẳng định : “Sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng CNH – HĐH có vai trò cực kỳ quan trọng cả trước mắt và lâu dài, làm cơ sở để ổn định và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thực tế cho thấy, mặc dù đã có những cải thiện đáng kể nhưng đời sống vật chất của nông thôn còn thấp, cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, khả năng tích lũy vốn còn hạn chế và thiếu vốn sản xuất, hiệu quả sản xuất không cao. Hàng năm Nhà nước vẫn dành một lượng ngân sách đáng kể để đầu tư cho nông nghiệp, nông dân vay vốn sản xuất. Hệ thống Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam có vai trò quan trọng trong huy động nguồn vốn nhàn rỗi của các cá nhân, tổ chức để cung ứng vốn cho các hộ có nhu cầu. Trong những năm qua các hộ sản xuất đã vay vốn từ các nguồn khác nhau trong đó vay từ Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn là rất lớn để sử dụng theo mục đích của mình. Bên cạnh đó, có những hộ vay vốn ngoài mục đích sản xuất còn sử dụng vào các mục đích như chi tiêu ăn uống, chữa bệnh, học hành. Hơn thế nữa, trong quá trình sản xuất việc sử dụng vốn vay của các hộ có thể xảy ra ngoài ý muốn do sử dụng chưa hợp lý, do quản lý vốn vay chưa tốt, hoặc do những rủi ro bất thường làm cho vốn vay bị thất thoát. Nhận thức được vấn đề trên, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài : “Tình hình cho vay và sử dụng vốn vay của hộ nông dân tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Trà Bá – Gia Lai”, với mục đích: - Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về vốn, kinh tế hộ - Đánh giá thực trạng cho vay và kết quả sử dụng vốn vay của hộ nông dân. - Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn để cho đồng vốn của ngân hàng đến với hộ nông dân ngày nhiều và có hiệu quả

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC