Khóa luận Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất giấy, công suất 1000m 3/ngày đêm

Công nghiệp giấy là ngành công nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân của Việt Nam và có tốc độ tăng trƣởng khá cao trong những năm vừa qua. Sản phẩm của ngành chiếm ƣu thế rất lớn trong thị trƣờng tiêu thụ. Giấy là sản phẩm cần thiết và không thể thiếu đối với ngành giáo dục, báo chí, in ấn, hội họa và cả trong nhiều nhu cầu tiêu dùng hàng ngày khác của con ngƣời nhƣ khăn giấy, giấy vệ sinh, thùng chứa Đặc biệt ngày nay giấy còn đƣợc khuyến khích trong việc sử dụng làm bao bì, giấy gói để thay thế cho túi nilon ở một số quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất giấy cũng là một trong những ngành công nghiệp có mức độ ô nhiễm trầm trọng nhất và dễ gây tác động đến con ngƣời và môi trƣờng xung quanh. Một mặt do công nghệ sản xuất lỗi thời lạc hậu nên khối lƣợng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất rất nhiều. Mặt khác do các nhà máy chƣa thực sự quan tâm đúng mức đến vấn đề môi trƣờng. Vì vậy ngành công nghiệp sản xuất giấy đã góp phần làm cho chất lƣợng môi trƣờng bị giảm sút do độc tính nƣớc thải.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC