Khóa luận Tính toán, thiết kế, vận hành thử hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải in công suất 35m 3/ngày cho công ty TNHH quốc tế sinjoobo

Môi trường là một nhân tố ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi con người, mỗi quốc gia trên toàn thế giới. C hính vì vậy, bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển bền vững là vấn đề có tính sống còn đối với môi dân tộc, mỗi quốc gia. Nước ta đang ở trong thời kỳ phát triển và hội nhập, trong công cuộc CNH - HĐH đất nước, đã có nhiều dự án được mở ra nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp, dịch vụ. cũng như nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên sự phát triển ồ ạt của các nhà máy, xí nghiệp, cụm công nghiệp , khu công nghiệp đã và đang tác động không nhỏ đến chất lượng môi trường tự nhiên cũng như môi trường xã hội. Đã có nhiều nhà máy xả thẳng các chất gây ô nhiễm ra môi trường mà không qua xử lý, hoặc xả nước thải chưa đạt tiêu chuẩn vào môi trường, điển hình là vụ công ty bột ngọt Vedan đã thải trộm nước thải ra sông Thị Vải, gây thiệt hại lớn cho người dân và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Vì vậy hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường ở nước ta đang trở thành vấn đề đáng báo động và cần có các biện pháp cũng như các chế tài pháp lý hữu hiệu để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC