Khóa luận Trích chọn thuộc tính sản phẩm trong hệ thống mua bán trực tuyến tiếp cận khai phá luật kết hợp

Với sựphát triển của thương mại điện tử, sốlượng đánh giá của người dùng vềmột sản phẩm trên một hệthống mua bán trực tuyến ngày càng gia tăng. Do vậy bài toán tóm tắt các đánh giá ra đời. Cùng với nó là bài toán con, trích chọn thuộc tính sản phẩm được người dùng đềcập đến trong các đánh giá, cần phải giải quyết. Hiện nay, có khá nhiều hướng tiếp cận theo phương pháp học máy đểgiải quyết bài toán trích chọn thuộc tính sản phẩm. Trong khóa luận này, chúng tôi sửdụng kĩthuật khai phá luật kết hợp đểtrích chọn ra các thuộc tính của sản phẩm. Đây là một hướng tiếp cận hiệu quả đã được chứng minh khi thực hiện trên ngôn ngữtiếng Anh. Chúng tôi sẽtrình bày các giải pháp thích hợp khi áp dụng vào tiếng Việt. Khóa luận gồm bốn chương, nội dung được mô tảsơbộnhưdưới đây: • Chương 1: Đặt vấn đềvà giới thiệu tổng quan bài toán tóm tắt đánh giá sản phẩm, từ đó phát biểu bài toán trích chọn thuộc tính sản phẩm trong hệthống mua bán trực tuyến. • Chương 2: Trình bày vềlý thuyết khai phá luật kết hợp theo hướng áp dụng vào giải quyết bài toán trích chọn thuộc tính sản phẩm trong hệthống mua bán trực tuyến. • Chương 3: Phát biểu bài toán trích chọn thuộc tính sản phẩm trong hệthống mua bán trực tuyến tiếp cận khai phá luật kết hợp, phân tích các vấn đềcần giải quyết đối với bài toán và các bước xây dựng mô hình trích chọn trên cơ sởáp dụng khai phá luật kết hợp. • Chương 4: Trình bày những kết quảthực nghiệm của khóa luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC