Khóa luận Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Vốn và công nghệ là chìa khóa, là điều kiện hàng đầu để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở mọi quốc gia, nhất là đối với các nước đang phát triển và nền kinh tế chuyển đổi trong đó có Việt Nam. Đối với nước ta, trong điều kiện nền kinh tế còn ở điểm xuất phát thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao và chưa thật sự vững chắc. Vì vậy nhiệm vụ phát triển kinh tế của nước ta trong những năm tới là đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn và tránh nguy cơ tụt hậu, cải thiện đời sống nhân dâ, củng cố quốc phong và an ninh, tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh hơn đi vào thế kỷ XXI, từng bước hội nhập vào quỹ đạo kinh tế thế giới. Với mục tiêu xây dựng đất nước ta thành một nước công nghiệp và tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu lâu dài là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế phù hợp cộng với việc thực hiện mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế trong đó có việc nâng cao GDP bình quân đầu người lên 2 lần như Đại hội VII của Đảng đã nêu ra. Muốn thực hiện tốt điều đó chúng ta không chỉ trông chờ vào nguồn vốn và công nghệ trong nước mà còn phải biết thu hút vốn và công nghệ nước ngoài, trong đó đặc biệt là nguồn vốn FDI. Đối với Việt Nam, việc thu hút nguồn vốn FDI có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO, chúng ta cần phải huy động một lượng vốn rất lớn. Muốn có ượng vốn lớn cần tăng cường sản xuất và thực hành tiết kiệm. Nhưng với tình hình của nước ta thì thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng là một cách tích lượng vốn nhanh có thể làm được và nguồn vốn FDI là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu. Đó là kênh chuyển giao công nghệ, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tay nghề cho người lao động, năng lực quản lý, tạo nguồn thu cho ngân sách

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC