Khóa luận Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên tại trường đại học kinh tế - Đại học Huế

Vào năm 2008, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đã quyết định chuyển đổi chương trình đào tạo truyền thống sang chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ cho các sinh viên hệ chính quy của trường. Học chế tín chỉ được xây dựng nhằm tạo ra mối quan hệ mềm dẻo trong quá trình dạy và học; giữa giảng viên và sinh viên với những yêu cầu: giảng dạy cụ thể về nội dung chương trình đào tạo từ phía nhà trường, giảng viên kết hợp với tính chủ động trong việc tự hoạch định kế hoạch học tập của cá nhân sinh viên nhằm đạt đến mục đích cao nhất là hiệu quả cao trong đào tạo. Về công tác công tác quản lý sinh viên, dưới khía cạnh là những phương diện hoạt động công ích của nhà trường nhằm quản lý, tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình học tập tại trường. Như vậy, công tác quản lý sinh viên sẽ bao gồm tất cả tiện ích do nhà trường cung cấp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình từ khi trúng tuyển vào trường cho đến khi ra trường; từ hoạt động học tập của sinh viên cho đến hoạt động rèn luyện đạo đức, nhân cách, thể chất; từ việc sinh viên thực hiện những quy định bắt buộc cho đến việc chủ động, tích cực thực hiện trong điều kiện cho phép sinh viên lựa chọn, yêu cầu. Ở góc độ này, người quản lý sinh viên thực hiện công tác hỗ trợ sinh viên có tính hệ thống, tư vấn, hỗ trợ trên nhiều mặt liên quan đến các bộ phận chức năng chủ yếu là: Phòng Đào tạo Đại học, phòng Công tác Sinh viên . Trong đó, phòng Công tác Sinh Viên đóng vai trò quan trọng trong công tác hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa, nội trú, việc làm,. cho sinh viên. Do vậy, đề tài “Xây dựng hệ thống Quản lý Thông tin Sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế” được thực hiện nhằm giúp cho Phòng Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra hiện nay, khắc phục được những khó khăn hiện tại trong công tác quản lý và hỗ trợ sinh viên, đồng thời phục vụ cho mục tiêu tin học hóa, hiện đại hóa trong công tác quản lý và đào tạo của Nhà trường

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC