Khóa luận Xây dựng phần mềm quản lí bán hàng cho công ty TNHH Tấn Lập

Đề tài trình bày các nội dung chính của quản lý bán hàng trong doanh nghiệp, giới thiệu các công cụ cũng như các phép thống kê và phân tích được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý bán hàng. Đề tài cũng trình bày quá trình phân tích, thiết kế hệ thống, phân tích tính khả thi khi triển khai hệ thống cho doanh nghiệp. Trong số các nội dung kể trên, đề tài tập trung chủ yếu vào các công đoạn của quá trình phân tích và thiết kế. Phần mô tả bài toán quản lý bán hàng sẽ mô tả các nghiệp vụ quản lý bán hàng một cách đầy đủ và chính xác, những mô tả này chính là yêu cầu đối với hệ thống cần xây dựng. Phần phân tích và thiết kế trình bày cụ thể các bước từ xác định chức năng của hệ thống, mô tả quá trình lưu chuyển thông tin và dữ liệu trong hệ thống, thiết kế quy trình, thiết kế giao diện cho đến việc mô tả chi tiết các phương án để triển khai hệ thống cho doanh nghiệp. Kết quả chính mà đề tài cần đạt được là xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng với khả năng tuỳ biến cao, cung cấp những công cụ thống kê, báo cáo hữu ích cho người quản lý, giúp họ kiểm soát và phân tích các thông tin về bán hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC