Khóa luận Xây dựng và phát triển cổng thƣơng mại điện tử Việt Nam - Trung quốc (www.vietnamchina.net)

Thế kỷ XXI là thế kỷ của công nghệ thông tin và truyền thông, cùng với các úng dụng của nó khối lƣợng hàng hoá giao dịch thƣơng mại quốc tế đang ngày càng tăng. Thƣơng mại điện tử là m ột trong các lĩnh vực đang ngày càng trở nên phổ biến và phát triển mạnh mẽ ở các nƣớc phát triển trên Thế giới. Ở Việt Nam hiện nay, Thƣơng mại điện tử điện tử đã bắt đầu phát triể n ở các doanh nghiệp lớn. Còn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các làng nghề truyền thống hiện nay vẫn còn khá e dè với Thƣơng mại điện tử. Trong khi đó, số lƣợng các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay đang chiếm một con số đáng kể. Trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay, lại chủ yếu là các mặt hàng nông lâm thủy sản, các mặt hàng m ới qua sơ chế, các các sản xuất tại các làng nghề truyền thống. Các giao dịch của các doanh nghiệp này chủ yếu vẫn theo phƣơng thức của thƣơng mại truyền thống, chƣa ứng dụng Thƣơng mại điện tử vào việc tìm kiếm bạn hàng. Quan hệ thƣơng mại Việt Nam – Trung Quốc cũng không nằm ngoài tình hình đó. Mặc dù, các cơ quan chức năng của cả hai nƣớc đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy quan hệ thƣơng mại giữa hai nƣớc bằng việc xây dựng các cổng giao dịch Thƣơng mại điện tử. Tuy nhiên, những cổng TMĐT này vẫn hoạt động chƣa thực sự hiệu quả, chƣa hỗ trợ đƣợc nhiều cho các doanh nghiệp hai nƣớc. Trƣớc tình hình thực tế trên, em chọn đề tài luận văn của mình là: “ Xây dựng và phát triển cổng TMĐT Việt Nam – Trung Quốc (www.vietnamchina.net ) ”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC