Khóa luận Xu hướng phát triển ngân hàng đa năng trên thế giới và triển vọng phát triển tại Việt Nam

Ngân hàng là một trong những trung gian tài chính đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Đồng thời đây cũng là một kênh hiệu quả để thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nƣớc. Bởi vậy việc định hƣớng phát triển hệ thống ngân hàng có ảnh hƣởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế của quốc gia nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Điều này còn đặc biệt quan trọng bởi sau gần hai năm gia nhập WTO, tuy nền kinh tế Việt Nam đã đạt đƣợc một số thành tựu đáng khích lệ nhƣng đi cùng với đó là sự cạnh tranh gia tăng ở tất cả các thị trƣờng trong đó có cả thị trƣờng tà i chính ngân hàng. Thực tế cạnh tranh đã khiến các NHTM phải tự tìm những hƣớng phát triển phù hợp để có thể tồn tại và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay. Một số ngân hàng đã tập trung vào cung cấp các dịch vụ thế mạnh hoặc tập trung vào những đối tƣợng khách hàng cụ thể nhƣ ngân hàng bán buôn, ngân hàng bán lẻ. Nhƣng ngƣợc lại cũng có những ngân hàng thực hiện chiến lƣợc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phát triển thành ngân hàng đa năng, không chỉ cung cấp đa dạng các dịch vụ ngân hàng mà còn cung cấp rất nhiều các loại dịch vụ khác. Xu hƣớng phát triển thành ngân hàng đa năng này đƣợc coi nhƣ quá trình phát triển tiền đề cho các ngân hàng trong quá trình hƣớng tới hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng. Đối với các NHTM Việt Nam, việc phát triển thành tập đoàn tài chính ngân hàng là mục tiêu còn xa nhƣng phát triển thành một ngân hàng đa năng là mục tiêu phù hợp và có thể đạt đƣợc. Trên thế giới, xu hƣớng này đã tồn tại cách đây khá lâu và rất nhiều các ngân hàng đa năng lớn trên thế giới là minh chứng cho sự phát triển thành công của xu hƣớng này. 6 Trƣớc thực tế đó, tác giả đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Xu hƣớng phát triển ngân hàng đa năng trên thế giới và triển vọng phát triển tại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của khóa luận cuối khoá.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC