Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các nước đang phát triển: Tác động và biện pháp ứng phó

- Sự biến động có ý nghĩa quan trọng như bình quân tại từng thời điểm hay tổng cộng cả quá trình - Mọi người đang nỗ lực rất lớn để đối phó, chi phí dài hạn - Cần giám sát liên tục tác động và đối thoại chân thành với cộng đồng bị ảnh hưởng để đưa ra đối sách đầy đủ - Phân tích tác động tài chính, sản xuất và tái sản xuất và đưa ra các đối sách phù hợp và có tính đến vấn đề về giới. - Bảo trợ xã hội – đặc biệt là trong bộ phận kinh tế phi chính thức cần tập trung vào yếu tố tuổi tác và nhu cầu - Yêu cầu cho vay ổn định để các nước có thể duy trì chi tiêu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC