Khuyến nông “Agricultural extension” là một thuật ngữ khó xác định thống nhất bởi vì để đạt được mục tiêu cơ bản sao cho nông nghiệp phát triển, nông thôn phát triển các nước khác nhau, các nhà khuyến nông khác nhau, nông dân khác nhau hiểu khuyến nông có khác nhau, do bởi khuyến nông: - Tổ chức bằng nhiều cách. Mỗi quốc gia khác nhau có những cách tổ chức khuyến nông khác nhau. Mục tiêu cụ thể khuyến nông đối với các nước công nghiệp phát triển khác với các nước nông nghiệp và nông nghiệp lạc hậu có khác nhau - Phục vụ cho nhiều mục đích: phát triển trồng trọt, chăn nuôi, chế biến bảo quản nông sản, thú ý, bảo vệ thực vật, tổ chức quản lý sản xuất có khác nhau. - Mỗi tầng lớp nông dân khác nhau hiểu nghĩa khuyến nông khác nhau. Người trồng trọt, chăn nuôi, người giàu, nghèo khác nhau hiểu khuyến nông khác nhau. Người giàu trình độ dân trí cao cần thông tin và kinh nghiệm tổ chức sản xuất, người nghèo mong muốn ở khuyến nông sự huấn luyện và tài trợ  Khuyến nông theo nghĩa hẹp: khuyến nông được hiểu là công việc khi có những tiến bộ kỹ thuật mới (TBKT) do các cơ quan nghiên cứu, cơ quan đào tạo, nhà nghiên cứu sáng tạo ra làm thế nào để nhiều nông dân biết đến và áp dụng có hiệu quả. Có nghĩa: khuyến nông là chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Ví dụ giúp nông dân biết và áp dụng trồng giống ngô Bioseed, giống ngô VN10, giống táo Xuân 21, kỹ thuật nuôi gà Tam hoàng .  Theo nghĩa rộng: khuyến nông hoạt động trong nhiều lĩnh vực cho nhiều đối tượng khác nhau

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC