Mục tiêu của kiểm toán           Mục đích chung của kiểm toán chu trình mua vào và thanh toán là đánh giá xem các số dư tài khoản có bị ảnh hưởng bởi chu trình này, có được trình bày trung thực và phù hợp với các nguyên tắc kế toán được thừa nhận hay không. -  Có căn cứ hợp lý - mọi khoản ghi sổ về tài khoản công nợ đều phải có chứng từ, hoá đơn hợp lý hợp lệ. -  Tất cả các chi phí mua hàng hay dịch vụ được hạch toán chính xác (tính đầy đủ, tính chính xác). -  Nguyên tắc hạch toán các chi phí được áp dụng chính và phù hợp với các chuẩn mực áp dụng trong khuôn khổ kiểm toán (giá trị, cách trình bày). -  Chia cắt niên độ được thực hiện chính xác (tính đầy đủ, tính hiện hữu). -  Các tài khoản phải trả người bán hàng bao gồm các giá trị hàng dịch vụ mua trả chậm và các khoản nợ khác đối với nhà cung cấp đã thực sự cung cấp hàng hay dịch vụ cho doanh nghiệp (tính hữu hiệu, tính sở hữu). -  Tất cả các khoản tiền đã trả được hạch toán chính xác (tính đầy đủ, tính chính xác). -   Các giấy báo có và bút toán đều là có cơ sở ( tính hữu hiệu, tính chính xác). Lập kế hoạch kiểm toán Kế hoạch kiểm toán nội bộ được lập với hai cấp độ: - Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm Kế hoạch năm của kiểm toán nội bộ được xây dựng dựa trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro của các bộ phận và các hoạt động trong đơn vị. Các bộ phận nào có mức rủi ro cao sẽ được ưu tiên đưa vào chương trình. - Kế hoạch từng cuộc kiểm toán nội bộ Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc nhằm đảm bảo nguồn lực của kiểm toán nội bộ được điều phối cho những phạm vi công việc có rủi ro cao để thực hiện công việc kiểm toán có hiệu quả và đạt được những mục tiêu đề ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC