Kiểm toán tài chính vai trò và vị trí trong sự phát triển của hoạt động kiểm toán ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, hoạt động kiểm toán ở nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ, điều này xuất phát từ nhu cầu phát triển và hội nhập của nền kinh tế đất nước. Kiểm toán đã có một vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường ngày nay. Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ ngày nay, nền kinh tế thế giới đang chuyển mình từng bước đi lên mạnh mẽ. Sự biến chuyển của nền kinh tế gắn liền với sự thay đổi mạnh mẽ của từng quốc gia trong từng khu vực trên thế giới. Song cùng với sự thay đổi đó, bước vào những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã phát triển mạnh. Nền kinh tế Việt Nam có sự biến chuyển mạnh mẽ, bước chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường đã làm thay đổi bộ mặt nền kinh tế quốc dân. Nền kinh tế mở đặt ra nhiều yêu cầu mới. Trước sự đòi hỏi của nền kinh tế, hoạt động kiểm toán đã được công nhận ở Việt Nam với sự ra đời của các tổ chức độc lập về kế toán kiểm toán nhằm giúp cá nhân, tổ chức nắm rõ kiến thức, tăng cường hiểu biết về tài chính, kế toán trong bối cảnh mới. Sự ra đời của các công ty kiểm toán độc lập quốc tế và nội địa ở Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho những người quan tâm đến các số liệu tài chính ở Việt Nam. Kiểm toán đã trở thành một hoạt động chuyên sâu, một khoa học chuyên ngành. Theo Ier - Khan - Sere: Kiểm toán có ý nghĩa lớn trên nhiều mặt: đó là “Quan toà công minh của quá khứ”, là “Người dẫn dắt cho hiện tại” và “ Người cố vấn sáng suốt cho tương lai”. I.TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.Khái niệm kiểm toán Hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về kiểm toán: * Theo định nghĩa của Liên đoàn Quốc tế các nhà kế toán thì “ Kiểm toán là việc các kiểm toán viên độc lập kiểm tra và trình bày ý kiến của mình về bản báo cáo tài chính”. * Trong giáo trình kiểm toán của các tác giả Alvin A.Rens và James K.Loebbecker đã định nghĩa: Kiểm toán là quá trình các chuyên gia độc lập và có thẩm quyền thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin có thể định lượng được của một đơn vị cụ thể nhằm mục đích xác nhận và báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin này với các chuẩn mực đã được thiết lập” * Định nghĩa khác nêu: “Kiểm toán là thủ pháp xem xét và kiểm tra một cách khách quan về từng khoản mục bao gồm việc thẩm tra những thông tin đặc trưng được xác định bởi kiểm toán viên hoặc thiết lập bởi thực hành chung. Nói tổng quát, mục đích của kiểm toán là trình bày ý kiến hoặc đi đến kết luận về cái được kiểm toán”. (Trích từ Auditing - Theory & Practice của John Dunn, University of Strathclyde, Glasgow nhà xuất bản Prentice Hall) *Kiểm toán là việc xác minh và bày tỏ ý kiến do các chuyên gia độc lập và có năng lực, trình độ thực hiện bằng hệ thống phương pháp kiểm toán chứng từ và ngoài chứng từ nhằm xác định mức độ tương quan giữa thực trạng của các hoạt động trong các đợt kiểm toán với các chuẩn mực đã được thiết lập và báo cáo kết quả cho người sủ dụng. 2. Phân loại kiểm toán a. Phân loại theo đối tượng cụ thể. - Kiểm toán báo cáo tài chính. - Kiểm toán hoạt động. - Kiểm toán tuân thủ. b. Phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán. - Kiểm toán Nhà nước. - Kiểm toán độc lập. - Kiểm toán nội bộ. II. KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH. 1. Khái niệm. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200: “Kiểm toán tài chính là quá trình mà các chuyên gia độc lập (KTV) thu thập, đánh giá các bằng chứng kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC