Kiểm toán tài sản cố định tại công ty kiểm toán Tâm Việt

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng thông tin tài chính đáng tin cậy để ra quyết định đầu tư cũng như quyết định quản lý ngày càng cao. Báo cáo tài chính là tài liệu tổng hợp chứa đựng những thông tin tài chính nhưng những thông tin này chỉ thực sự hữu ích khi nó được trình bày trung thực và hợp lý. Do đó, cần có một tổ chức hoạt động chuyên nghiệp và khách quan để kiểm tra tính trung thực, hợp lý của thông tin tài chính được cung cấp. Trước tình hình đó, hoạt động kiểm toán độc lập trở ra đời và từng bước phát triển. Ngày nay, kiểm toán đã trở thành một nghề nghiệp và phát triển trên quy mô toàn cầu. Để phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới, nhiều công ty kiểm toán Việt Nam đã ra đời và không ngừng phát triển về quy mô cũng như chất lượng dịch vụ cung cấp. Trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tài sản cố định là khoản mục chiểm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. Do đó, kiểm toán viên phải hết sức thận trọng khi kiểm toán khoản mục này vì chỉ cần một sai sót nhỏ có thể dẫn đến sai lệch trọng yếu trên Báo cáo tài chính. Tài sản cố định bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định thuê tài chính. Nội dung chuyên đề gồm có bốn chương: Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty kiểm toán Tâm Việt. Chương 2: Cơ sở lý luận vế tài sản cố định và chi phí khấu hao. Chương 3: Thực tiễn kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại Công ty kiểm toán Tâm Việt. Chương 4: Nhận xét và kiến nghị. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN TÂM VIỆT 1.1 Sự ra đời và quá trình phát triển của công ty kiểm toán Tâm Việt Bước sang thế kỷ XXI, xu thế hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc gia đặt ra yêu cầu về kiểm tra tình hình tài chính của đơn vị kinh doanh một cách độc lập, làm cơ sở cho việc đánh giá khả năng kinh doanh và chống gian lận của các đơn vị kinh tế. Trong bối cảnh đó, Công ty kiểm toán Tâm Việt ra đời với vai trò mang lại độ tin cậy cho thông tin tài chính. Công ty kiểm toán Tâm Việt được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 2004 dưới hình thức Công ty hợp danh, tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ ngày 31 tháng 1 năm 2008 Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt. Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm Toán Tâm Việt Tên tiếng anh: Tam Viet Auditing Company Tên viết tắt: TVA

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC