Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế

Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành ch-ơng trình khung đào tạo bác sĩ đa khoa. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy - học các môn cơ sở chuyên môn và cơ bản chuyên ngành theo ch-ơng trình trên nhằm từng b-ớc xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo nhân lực y tế. Sách “Kinh tế Y tế và Bảo hiểm Y tế” đ-ợc biên soạn dựa trên ch-ơng trình giáo dục đại học của Tr-ờng Đại học Y Hà Nội trên cơ sở ch-ơng trình khung đã đ-ợc phê duyệt. Sách đ-ợc các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo ph-ơng châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Sách “Kinh tế Y tế và Bảo hiểm Y tế” đã đ-ợc Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy - học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2006. Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy - học đạt chuẩn chuyên môn của ngành Y tế trong giai đoạn 2006-2010. Trong quá trình sử dụng, sách phải đ-ợc chỉnh lý, bổ sung và cập nhật. Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn các Giảng viên Bộ môn Kinh tế y tế, Khoa Y tế Công cộng, Tr-ờng Đại học Y Hà Nội đã dành nhiều công sức hoàn thành cuốn sách này. Cảm ơn PGS. TS. Lê Thế Thự, ThS. Phí Văn Thâm đã đọc, phản biện để cuốn sách đ-ợc hoàn chỉnh, kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực y tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC