Kinhnghiệm của phillipnes ứng phó với siêu bão haiyan và giải pháp phòng chống bão cho nhà thấp tầng ở nước ta

Bão lụt là thiên tai có sức phá hoại rất lớn, làm tốc mái, đổ nhà, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Ở nước ta mùa bão thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm. Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tập hợp giới thiệu một số giải pháp phòng chống bão cho nhà ở thấp tầng, bao gồm nhà ở đã có, nhà ở xây mới hoặc phục hồi sau bão [1]. Các giải pháp kỹ thuật này được đúc kết từ kinh nghiệm xây dựng nhà ở trong vùng bão lũ của nhân dân ta và các kết quả nghiên cứu của một số đề tài, dự án về phòng chống bão và giảm nhẹ thiên tai ở trong và ngoài nước[2-4]. Các giải pháp này có thể chỉ thích hợp với cơn bão có sức gió từ cấp 10 đến 12.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC