Lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế

Phân công lao động giúp gia tăng tổng sản lượng Nguyên tắc này cũng được áp dụng giữa các quốc gia Mỗi quốc gia nên tập trung vào một số sản phẩm Cơ sở để quyết định là lợi thế tuyệt đối Quốc gia có lợi thế tuyệt đối cho các sản phẩm có chi phí thấp hơn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC