Lập trình Java tiếng Việt căn bản

Ngôn ngữ lập trình Java do James Gosling và các công sự của Công ty Sun Microsystem phát triển. Đầu thập niên 90, Sun Microsystemtậphợp các nhà nghi ên cứu thànhl ập nên nhóm đặt tên l à Green Team. Nhóm Green Team có trách nhiệm xâydựng công nghệmới cho ngành đi ện tử ti êu dùng. Để giải quyếtvấn đề này nhóm nghi êncứu phát tri ển đã xâydựngmột ngôn ngữl ập trì nhmới đặt tên l à Oak tơngtự như C++ nhưng loại bỏmộtsố tí nhnăng nguy hiểm của C++ và có khảnăng chạy trên nhiềunền phầncứng khác nhau. Cùng l úc đó world wide web bắt đầu phát tri ển và Sun đã thấy đợc ti ềmnăngcủa ngôn ngữ Oak nên đã đầutưcải ti ến và phát tri ển. Sau đó không lâu ngôn ngữmới với têngọi l à Java ra đời và đợc giới thiệunăm 1995. Java là têngọi củamột hòn đảo ở Indonexi a, Đây l ànơi nhóm nghi êncứu phát tri ển đã chọn để đặt tên cho ngôn ngữ l ập trì nh Java trongmột chuyến đi tham quan và l àm việc trên hòn đảo này. Hòn đảo Java này là nơi rấtnổi ti ếngvới nhiều khuvườn trồng cafe, đó chính là lý do chúng ta thờng thấy biểutượng l y café trong nhiềusản phẩm phầnmềm, côngcụl ập trình Javacủa Suncũng nhưmộtsố hãng phầnmềm khác đưa ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC