Lịch sử tư tưởng quản lý - Tư tưởng của Khổng tử - Hàn Phi Tử, điểm giống và khác nhau giữa 2 ông

Ngay từ khi xã hội loài người xuất hiện, cuộc sống thực tế buộc con người phải cố kết thành cộng đồng, và để xã hội tồn tại phát triển cần phải có sự quản lý, song ở buổi ban đầu thì mới chỉ là sự quản lý mang tính bản năng. Chỉ đến khi loài người phát triển tới một trình độ cho phép thực hiện phân công lao động xã hội, tách lao động trí óc khỏi lao động chân tay, thì mới manh nha ra đời các tư tưởng quản lý. Trải qua các thời kỳ, với sự phát triển của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, đã xuất hiện các nhà tư tưởng chuyên nghiên cứu về triết học và vận dụng nó vào việc quản lý xã hội. Ở Việt Nam, dưới các triều đại phong kiến cũng đã xuất hiện các tư tưởng quản lý, nhưng chủ yếu là quản lý hành chính, quản lý xã hội. Những tư tưởng quản lý đó được vận dụng vào thực tiễn và đã có những chính sách, cơ chế nhất định. Cùng với sự phát triển của xã hội, những tư tưởng quản lý ngày càng hoàn thiện, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử. Đặc trưng chính của tư tưởng quản lý ngày nay mà chúng ta vận dụng chủ yếu vẫn dựa trên sự kết hợp giữa hai tư tưởng quản lý chính là tư tưởng đức trị và tư tưởng pháp trị. Đại diện tiêu biểu cho hai tư tưởng này là Khổng Tử với tư tưởng “ái nhân” và Hàn Phi Tử với tư tưởng Pháp trị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC