Lợi nhuận Kế toán và chịu thuế

Ta biết rằng, thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước và khi nhiệm vụ, chức năng của Nhà nước càng lớn thì tất yếu phải đòi hỏi nguồn thu từ thuế ngày càng tăng. Bên cạnh đó, thuế còn có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn sản xuất, tiêu dung, điều chỉnh các cân đối lớn trong nền kinh tê – xã hội. Thông qua thu thuế Nhà nước thực hiện kiểm kê, kiểm soát và quản lý kinh tê – xã hội, đồng thời điều tiết thu nhập, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bình đẳng về nghĩa vụ đóng góp giữa các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư. Ở các nước phát triển, Luật Kế toán là căn cứ để ban hành các chuẩn mực kế toán. Nhưng ở Việt Nam thì ngược lại, vào ngày 31/12/2001, Bộ Tài chính ký Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ban hành và công bố 04 chuẩn mực kế toán đầu tiên của Việt Nam dựa trên cơ sở nghiên cứu chuẩn mực kế toán quốc tế. Trong 4 chuẩn mực kế toán này thì Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp được Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định 20/2006/TT-BTC ngày 15/02/2005 và thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 hướng dẫn chi tiết. Chuẩn mực này là cơ sở để các doanh nghiệp hiểu và ứng xử phù hợp nhất đối với các chênh lệch phát sinh giữa số liệu ghi nhận theo chính sách kế toán do doanh nghiệp lựa chọn và số liệu theo quy định của các chính sách thuế hiện hành về thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán. MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt 2 Lời nói đầu 3 Phần một: KHÁI QUÁT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 4 1.1. Khái niệm thuế TNDN 4 1.2. Nguồn gốc thuế TNDN 4 1.3. Đối tượng nộp và không nộp thuế TNDN 4 1.4. Căn cứ tính thuế TNDN 5 1.5. Phương pháp tính thuế5 1.6. Thuế suất thuế TNDN 6 1.7. Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN6 1.8. Ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN16 Phần hai: PHÂN BIỆT LỢI NHUẬN KẾ TOÁN & LỢI NHUẬN CHỊU THUẾ20 2.1. Doanh thu chịu thuế và cách xác định20 2.2. Chi phí kinh doanh và chi phí hợp lý (chi phí thuế)22 2.3.Lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế25 Phần ba: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN29 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC