Lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán

Mục tiêu z Những nội dung trình bày z Định nghĩa lợi nhuận và rủi ro z Đo lường rủi ro z Thái độ đối với rủi ro z Danh mục đầu tư z Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư z Đa dạng hoá danh mục đầu tư z Phân loại rủi ro

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC