Lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay

Hiện nay, Việt Nam chúng ta đ và đang tiến hành xây dựng đất n-ớc theo công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n-ớc. Đây là một quá trình khó khăn, đầy thử thách mặc dù trong những năm vừa qua chúng ta đ đạt đ-ợc một số thành tựu khả quan: Tỷ lệ tăng tr-ởng GDP năm 2003 đạt mức cao nhất so với các năm tr-ớc - 7,24%, nạn thất nghiệp giảm bớt, đời sống của nhân dân ngày càng đ-ợc nâng cao cả về mặt chất cũng nh- mặt l-ợng. Và trong giai đoạn phát triển này thì không thể không kể đến vai trò của lớp trẻ mà cụ thể là Sinh Viên (SV) - thế hệ sẽ kế tiếp những truyền thống tốt đẹp của cha ông trong sự nghiệp xây dựng đất n-ớc giàu mạnh, công bằng và văn minh. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi sang cơ chế thị tr-ờng nh- hiện nay thì lối sống, cách nghĩ của SV cũng biến chuyển theo: Có rất nhiều SV đ tr-ởng thành và phát huy mọi khả năng của mình để góp một phần sức lực trong việc đổi mới đất n-ớc, cũng có nhiều SV đ biết v-ợt quasố phận nghiệt ng của chính mình để học tập. Đồng thời đó cũng không phảingẫu nhiên mà hàng loạt các tệ nạn nh-: đua xe, ma tuý, cờ bạc, r-ợu chè ngày càng xâm nhập sâu vào giảng d-ờng. Tất cả những điều đó trở thànhđiều nhức nhối cho toàn x hội. Trên hết, tất cả chúng ta phải quan tâm hơnnữa đến lực l-ợng chủ chốt này, phải làm sao cho Sinh viên Việt Nam (SVVN) có lối sống đứng đắn, thực sự nhận thức rõ vai trò quan trọng của mình đối vớisự phát triển của đất n-ớc. Qua một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và bản thân mình cũng là một SV, em đ chọn đề tài này để viết thành tiểu luận, nhằm làm rõ hơn vai trò của SV. Để đi sâu vào và do khuôn khổ bài viết có hạn, đề tài của em chỉ nghiên cứu trong phạm vi nhỏ là dùng cặp phạm trù bản chất - hiện t-ợng phân tích lối sống của SVVN hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC