Luận án Ðào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng ðồng bằng sông Hồng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nguồn lao ñộng là một trong các nguồn lực quan trọng và có tính quyết ñịnh ñến sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốcgia. Tuy nhiên, ñể ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nguồn lao ñộng phải ñáp ứng ñủ về số lượng và ñảm bảo về chất lượng. Với ñặc ñiểm về sự biến ñộng của nguồn lao ñộng, thường xuyên có bộ phận có trình ñộ chuyên môn cao, có kinh nghiệm lao ñộng, quá tuổi lao ñộng ra khỏi ñộ tuổi lao ñộng vàbộ phận khác chưa có trình ñộ chuyên môn và kinh nghiệm lao ñộng bước vào ñộ tuổi lao ñộng. Vì vậy, ñào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao ñộng là việc làm thường xuyên và ñóng vai trò hết sức quan trọng. ðặc biệt là những người laoñộng trong nguồn lao ñộng nông thôn. Nông thôn Việt Nam có nguồn lao ñộng dồi dào về số lượng và thấp về chất lượng, tỷ lệ lao ñộng ñã qua ñào tạo chiếm tỷ trọng rất thấp. Vì vậy, phát triển nguồn lao ñộng là một trong những giải pháp có tính chiến lược trong quá trình chuyển nông nghiệp, nông thôn sang sản xuất hàng hóa theo hướng CNH, HðH. ðể nâng cao chất lượng nguồn lao ñộng cho lao ñộng nông thôn, ñào tạo nói chung, ñào tạo nghề nói riêng vừa là vấn ñề có tính cấp bách, vừa có tính cơ bản và lâu dài. Trong những năm qua, ðảng và Nhà nước có nhiều chủ trương chính sách phát triển nguồn lao ñộng nông thôn với sự ñầutư cho các cơ sở ñào tạo, cho các tổ chức khuyến nông, khuyến công, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ ñào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn lao ñộng. Vì vậy, chất lượng nguồn lao ñộng nông thôn, nhất là trình ñộ nghề từng bước ñược nâng lên, tạo nên bướcphát triển mới trong kinh tế nông thôn nước ta. Tuy nhiên, do xuất phát ñiểm thấp về chất lượng, do số lượng ñông nên sự chuyển biến của nguồn lao ñộng sovới yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn còn chưa ñáp ứng. Hơn nữa, việc phát triển nguồn lao ñộng 2 nông nghiệp, nông thôn chủ yếu từ sự hỗ trợ của Nhànước. Nguồn vốn nội lực trong nông nghiệp, nông thôn và từ nguồn hỗ trợ chophát triển kinh tế xã hội nông thôn nói chung, ñào tạo nghề nói riêng còn nhiều hạn hẹp. Mặt khác, công tác ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn còn nhiều bất cập. Trong những năm tới, nền kinh tế nước ta chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường, ñẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện ñại hóa và hội nhập sâu, rộng hơn vào kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh trên, sự chuyển biến của các chính sách kinh tế, xã hội và tái cấu trúc mô hình kinh tế vĩ mô, việc nâng cao chất lượng nguồn lao ñộng, nhất là lao ñộng nông thôn cóvai trò hết sức quan trọng. Vùng ðồng bằng sông Hồng (ðBSH) là vùng có mật ñộ dân số ñông, có tốc ñộ ñô thị hóa và có chất lượng nguồn lao ñộng khá cao. Tuy vậy, tỷ lệ dân số nông thôn vẫn chiếm tới 70,4%, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo cũng không quá 20% [51,2-3]. Vì vậy, ñào tạo nói chung, ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn của vùng nói riêng ñã và ñang ñược ñặt ra một cách cấp thiết. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn: “ðào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn vùng ðồng bằng sông Hồng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa” làm ñề tài luận án tiến sỹ khoa học kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC