Luận án Các biện pháp vượt rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt nam

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc Việt Nam gia nhập WTO ñã mở ra những triển vọng to lớn cho hoạt ñộng xuất nhập khẩu. Hiện tại, WTO ñang tiếp tục Vòng ñàm phán thiên niên kỷ với mục tiêu ñẩy mạnh tự do hoá thương mại trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tự do hoá thương mại là một quá trình lâu dài, gắn chặt với quá trình ñàm phán ñể cắt giảm thuế quan và rào cảnphi thuế quan. Các nước, ñặc biệt là các nước công nghiệp phát triển, một mặt luôn ñiñầu trong việc ñòi hỏi phải ñàm phán ñể mở cửa thị trường và thúc ñẩy tự do hoá thương mại, mặt khác lại luôn tìm kiếm các rào cản tinh vi và phức tạp hơn thông qua các tiêu chuẩn kỹ thuật và các biện pháp hành chính nhằm bảo hộ sản xuất trong nước củahọ. Khó khăn ñược nhân lên do các tiêu chuẩn và biện pháp này ñược mệnh danh nhằmbảo về quyền lợi của người tiêu dùng chứ không phải là các rào cản trong thương mạiquốc tế. Trong thời gian vừa qua, xuất khẩu Việt nam ñã ñạt ñược thành tựu ñáng kể với kim ngạch năm 2007 là trên 48 tỷ ñô la Mỹ. Song song với những thuận lợi, hoạt ñộng xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam cũng gặp phải không ít các rào cản thương mại, ñặc biệt là các rào cản phi thuế quan. Do tính chất phức tạp của các rào cản taị từng thị trường ñối với từng mặt hàng, rất khó ñể có ñược một khuôn mẫu hành ñộng chung cho mọi trường hợp. Làm thế nào ñể ñối phó và vượt qua các rào cản phi thuế quan ñang là vấn ñề không mới mẻ nhưng vẫn hếtsức khó khăn ñối với các doanh nghiệp việt nam. Trước bối cảnh trên, ñể ñảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược xuất khẩu, ñòi hỏi phải có sự nghiên cứu một cách toàn diện các rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế ñể cung cấp luận cứ khoa học cho việc ñàm phán, yêu cầu ñối tác mở cửa thị trường và tìm ra các biện pháp thích hợp ñể vượt ñược các rào cản, qua ñó ñẩy mạnh xuất khẩu. Xuất phát từ những yêu cầu trên hai phương diện lý luận và thực tiễn, nghiên cứu sinh chọn ñề tài: “Các biện pháp vượt rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế nhằm ñẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt nam” làm luận án tiến sỹ kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC