Luận án Các đảng bộ học viện quân đội nhân dân lào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn hiện nay

Các đảng bộ học viện Quân đội nhân dân Lào là các tổ chức đảng cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Quốc phòng. Các đảng bộ học viện (HV) Quân đội nhân dân (QĐND) Lào có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng (ĐNDCM) Lào, sự quản lý của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sĩ quan QĐND Lào. Sự lãnh đạo của ĐNDCM Lào, Đảng ủy Bộ Quốc phòng (BQP) Lào đối với các HV phụ thuộc rất lớn vào năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ HV. Sự lãnh đạo của các đảng bộ HV QĐND Lào là một trong những nhân tố cơ bản, quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các HV, củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ). Các HV QĐND Lào là những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, đồng thời còn là những trung tâm nghiên cứu khoa học (NCKH) của quốc gia và của quân đội. Nhiệm vụ chính trị của các HV QĐND Lào là chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, sĩ quan cho QĐND Lào; tổ chức các hoạt động NCKH quân sự cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Đảng ủy BQP xác định đường lối, chủ trương xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, BVTQ; xây dựng chính quy, chấp hành điều lệnh quân đội; huấn luyện quân sự, trực ban sẵn sàng chiến đấu; sản xuất; công tác. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là chức năng, nhiệm vụ trọng yếu của các đảng bộ HV QĐND Lào

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC