Luận án Chất lượng công tác kiểm tra của đảng nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay

1. Tính cấp thiết của đề tài Công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Lãnh đạo đúng nghĩa là: 1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng; 2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng; 3. Phải tổ chức sự kiểm soát [37, tr.285]. Như vậy kiểm tra là một khâu không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, nó đan xen vào tất cả các khâu, tạo nên sự hoàn thiện của quá trình lãnh đạo và đồng thời công tác kiểm tra còn là công việc hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vai trò đó của công tác kiểm tra càng nổi bật lên trong giai đoạn hiện nay đối với sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và công tác xây dựng Đảng. Tình hình thế giới trong giai đoạn hiện nay có diễn biến phức tạp và khó lường, tình hình đó có cả những thuận lợi và khó khăn, thử thách đối với quá trình bảo vệ và xây dựng nước Lào, tác động rất lớn đến công tác xây dựng Đảng. Mặt khác, việc mở rộng quan hệ hợp tác hội nhập khu vực và quốc tế, thu hút sự đầu tư của nước ngoài đã tạo ra kẽ hở cho một số cán bộ, đảng viên lợi dùng chức quyền vi phạm điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước để thu lợi ích cho cá nhân và bộ phận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC