Luận án Cơ cấu lại các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt nam trong giai đoạn hiện nay

Hiện nay hội nhập kinh tế giữa các khu vực và trên toàn thế giới ñã trở thành một xu thế tất yếu của thời ñại và diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. ðó là con ñường ngắn nhất giúp các quốc gia ñang phát triển rút ngắn ñược thời gian quá trình công nghiệp hoá hiện ñại hoá ñất nước. ðây cũng là xu thế chung của thời ñại, là ñiều kiện cần thiết ñể mỗi quốc gia ñi vào quỹ ñạo chung của thế giới, là cơ hội ñể các nước tận dụng ñược dòng vốn khổng lồ cùng với công nghệ tiên tiến. Trong xu thế ñó, Việt nam ñã chủ ñộng tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế như gia nhập khối ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), ký kết Hiệp ñịnh thương mại song phương Việt nam – Hoa kỳ và ñầu năm 2007 ñã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội thương mại thế giới (WTO). Bên cạnh những cơ hội và lợi ích do hội nhập mang lại thì yêu cầu ñặt ra cũng rất lớn buộc chúngta phải ñối mặt như sức ép cạnh tranh, nâng cao quản lý nhà nước nhằm giảm thiểu, hạn chế rủi ro (khủng hoảng, bất ổn kinh tế ), tối ña hóa lợi ích của cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Trong tiến trình chung ñó của cả nền kinh tế, các Ngân hàng thương mại Việt nam sẽ có nhiều cơ hội hơn về tài chính, nguồn lực, công nghệ, thị trường . Mặt khác cũng phải ñối mặt với những tháchthức, áp lực, rủi ro khi mức vốn hiện nay của các Ngân hàng thương mại Việt nam, ñặc biệt là các Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) quá thấp so với các Ngân hàng thương mại (NHTM) khác trong khu vực; Trình ñộ quảnlý còn hạn chế; các tiêu chuẩn về kiểm toán, kế toán chưa phù hợp với thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế; trình ñộ công nghệ ñược áp dụng chưa hiện ñại; dịch vụ Ng©n hµng còn nghèo nàn. Những thách thức này sẽ còn gia tănghơn rất nhiều khi hiện nay chúng ta tiếp tục ñẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. ðòi hỏi các NHTM 2 Việt nam phải chủ ñộng cơ cấu lại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia vào quá trình hội nhập và cạnh tranh khốc liệt này. Hiện nay NHTM NN Việt nam còn quá nhiều bất cập và không còn phù hợp. Nếu chúng ta không tiến hành cơ cấu lại sớm thì hoạt ñộng của các NHTM NN sẽ rất khó khăn khi phải ñối mặt với các ngân hµnglớn của nước ngoài. Trước tình hình cấp bách ñó, tác giả lựa chọn ñề tài “Cơ cấu lại các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt nam trong giai ñoạn hiện nay” làm ñề tài nghiên cứu cho Luận án tiến sĩ của mình.ðề tài này mang tính thiết thực và phù hợp với thực tế yêu cầu của hệ thống các NHTM NN ở Việt nam hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC