Luận án Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, môi trường đang là vấn đề được mọi quốc gia quan tâm, dù đó là quốc gia phát triển hay đang phát triển. Bảo vệ môi trường (BVMT) đang là vấn đề thách thức lớn nhất đối với toàn cầu, khu vực và mỗi quốc gia trong thế kỷ 21, đặc biệt ở những những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Phát triển kinh tế - xã hội gắn kết với BVMT là mục tiêu và cũng là định hướng cơ bản để đạt tới sự phát triển bền vững. Không thể đo đếm sự hơn kém về tầm quan trọng giữa môi trường và phát triển nên cũng không thể có sự đánh đổi của môi trường cho phát triển hay ngược lại. BVMT theo đó trở thành một vấn đề mang tính tất yếu khách quan trong thời đại phát triển ngày nay. Chính vì vậy, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác đều xác định BVMT và phát triển có tầm quan trọng ngang nhau. Ở Việt Nam, công tác BVMT đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 15/11/2004, Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về BVMT trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm: “BVMT là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hóa, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hòa với tự nhiên của cha ông ta” [16]. Đại hội Đảng lần thứ XII cũng đã khẳng định: “BVMT phải là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và nghĩa vụ của mọi công dân” [62, tr.42]. Nhiều văn bản pháp luật về BVMT cũng đã được ban hành và tổ chức thực hiện như Luật BVMT năm 1993 (sửa đổi, bổ sung năm 2005), Luật tài nguyên nước năm 1998, Luật đa dạng sinh học năm 2008; Luật năng lượng nguyên tử năm 2008, Luật Khoáng sản năm 2010, Luật BVMT năm 2014, Trong đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là BVMT gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, BVMT để phát triển bền vững; BVMT là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người. Nhờ có những chủ trương, chính sách pháp luật đúng đắn, công tác BVMT đã có những chuyển biến tích cực cả trong nhận thức lẫn hành động

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC