Luận án Dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào học tập trải nghiệm cho sinh viên đại học ngành sư phạm kĩ thuật

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong thế kỷ 21, thế giới đang hướng đến một nền giáo dục tiến bộ, mà ở đó giá trị của tự do được đề cao, học thông qua trải nghiệm, học tập phải gắn liền với lợi ích của cuộc sống, học là để thích ứng với môi trường cuộc sống luôn thay đổi. Trong nền giáo dục tiến bộ ấy, “học tập trải nghiệm” được xem là một lí thuyết học tập đóng vai trò trung tâm. Ở Việt Nam, những quan điểm, tư tưởng của nền giáo dục tiến bộ đó là phù hợp với đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” của Đảng và Nhà nước [7], [69], [70]. Đó là đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục (mục tiêu, nội dung, phương pháp ) theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; giáo dục con người vừa đáp ứng yêu cầu xã hội vừa phát triển cao nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; tập trung dạy cách học, cách nghĩ và tự học; coi trọng hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo của người học. Điều này cho phép khẳng định, học tập trải nghiệm chính là một cơ sở lí thuyết học tập cho việc đổi mới dạy học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay. Do đó, việc đổi mới dạy học NVSP dựa vào học tập trải nghiệm cho sinh viên sư phạm (giáo viên tương lai) nói chung là xu hướng tất yếu, bởi vì giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC