Luận án Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy xã đối với chính quyền ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay

Giành được chính quyền trở thành Đảng cầm quyền Đảng lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị (HTCT), các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và lãnh đạo các lĩnh vực đời sống xã hội. Đảng chịu trách nhiệm trước hết và cao nhất về cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân, về vận mệnh của đất nước và dân tộc, xây dựng thành công chủ ngĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Để hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm to lớn đó, vấn đề đặc biệt quan trọng là Đảng phải nâng cao chất lượng lãnh đạo Nhà nước thực hiện nhiệm vụ này. Trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo (PTLĐ) của của Đảng đối với Nhà nước là vấn đề đặc biệt quan trọng, bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Nhận thức sâu sắc điều này, trong thời kỳ đảng cầm quyền, nhất là trong giai đoạn đổi mới hiện nay, Đảng luôn quan tâm đổi mới PTLĐ của mình đối với Nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy địa phương đổi mới PTLĐ đối với chính quyền cùng cấp, trong đó có cấp xã.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC