Luận án Đời sống văn hóa tinh thần của học sinh trung học phổ thông Hà Nội hiện nay

Lý do chọn đề tài Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần (ĐSVHTT) cho mọi tầng lớp nhân dân là một trong những chủ trương lớn mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, năm 1981. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng cũng đã nêu rõ nhiệm vụ phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, phấn đấu từng bước cải thiện và nâng cao ĐSVHTT cho con người. Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện tại, chủ trương này càng cần thiết, có ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng nền một văn hoá mới, lối sống mới, con người mới phù hợp, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của đất nước giai đoạn mới. Lứa tuổi Trung học phổ thông (THPT) là lứa tuổi đang trưởng thành, có đặc thù riêng, trong đó ĐSVHTT của học sinh THPT có vai trò quan trọng, góp phần hình thành trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách, ý thức văn hóa của các thế hệ công dân sau này. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về ĐSVHTT của thanh niên, sinh viên nói chung, nhưng chưa có các nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống về ĐSVHTT của đối tượng nà

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC