Luận án Giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020

Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế của ñất nướcphải ñồng thời với việc xây dựng chiến lược phát triển Văn hoá, là quan ñiểm ñược thể hiện trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, khoá VIII của Ban chấp hành Trung ương ðảng cộng sản Việt Nam "Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là ñộng lực thúc ñẩy sự phát triển kinh tế xã hội".ðiều này càng cần thiết hơn trong công cuộc ñổi mới toàn diện của Việt Nam thực hiện tiến trình Công nghiệp hoá - Hiện ñại hoá ñất nước theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". ðiện ảnh ra ñời và phát triển rực rỡ trên thế giới ñã hơn 100 năm. Với vai trò là ngành nghệ thuật - công nghiệp dịch vụ giải trí, ñiện ảnh ñã ñem lại giá trị tinh thần cho nhiều thế hệ, sản phẩm ñiện ảnh trở thành di sản văn hoá hình ảnh ñộng của các quốc gia và còn là tài sản tinh thần chung của quốc tế. Ở Việt Nam, ñiện ảnh ra ñời và phát triển ñã hơn nửa thế kỷ. Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, ñiện ảnh ñã tạo ñược những tác phẩm ñặc sắc ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất ñất nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Bằng thủ pháp nghệ thuật ñộc ñáo, tác phẩm ñiện ảnh có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội, vừa là côngcụ tuyên truyền chính trị tư tưởng của ðảng, vừa có vai trò giáo dục ñạo ñức, thẩm mỹ,ñáp ứng nhu cầu ñời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC