Luận án Giải pháp thu hút vốn đầu tƣ phát triển giao thông đường bộ Việt Nam

1. Lý do chọn đề tài Phát triển GTĐB là một trong những yếu tố cần thiết nhất để tiến hành thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. GTĐB đã được đầu tư trong những năm qua nhưng chưa đáp ứng được các điều kiện như mong muốn. Đầu tư phát triển GTĐB là một quá trình lâu dài, đòi hỏi một số lượng vốn lớn và các cơ chế chính sách ổn định, dài hạn. Việc thu hút VĐT phát triển GTĐB đòi hỏi việc quản lý nhà nước phải có tính tổng thể, logic và khoa học. Khi xác định được những giải pháp cơ bản, then chốt và toàn diện thì việc quản lý nhà nước về thu hút VĐT phát triển GTĐB mới đạt hiệu quả cao. Với những lý do trên, việc nghiên cứu từ thực trạng và đưa ra các giải pháp đồng bộ một cách khoa học sẽ giúp cho việc thu hút vốn phát triển GTĐB VN một cách hiệu quả, nếu thực hiện đề tài: Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam là cần thiết và có ý nghĩa tổng kết lý luận, thực tiễn cho việc phát triển GTĐB, đồng thời sẽ là những đóng góp mới cho lĩnh vực khoa học quản lý đầu tư xây dựng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC