Luận án Giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế - Xã hội ở các tỉnh tây bắc Việt Nam

Xóa ñói giảm nghèo(XðGN) ñể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) là vấn ñề có tính quốc tế, ñồng thời cũng là chủ trương chính sách lớn của ðảng và Nhà nước ta. Trong những năm chuyển sang nền kinh tế thị trường (KTTT), ñặc biệt là quá trình cong nghiệp hóa, hiện ñại hóa (CNH, HðH) hiện nay ðảng, Nhà nước và nhân dân ta ñã tập trung nguồn lực thực hiện xóa ñói giảm nghèo mạnh mẽ. Việc thực hiện chủ trương chính sách này ñã ñưa nước ta trở thành một nước có thành công ấn tượng trên trường quốc tế về chống ñói nghèo và là một trong bốn nước có tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhất thế giới, vị thế và uy tín của Việt nam trên toàn cầu ngày càng tăng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Công tác xóa ñói giảm nghèo ñã ñạt ñược những thành tựu ñáng kể. Tỷ lệ hộnghèo trong cả nước ñã giảm xuống nhanh chóng từ 37,4% năm 1998 xuống còn 9,45%năm 2010 [124]. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, tình trạng chênh lệch giàu – nghèo ngày một gia tăng và sự phát triển không ñồng ñều giữa các vùng ngày càng lớn nên tiềm ẩn những nguy cơ hậu quả xã hội khó lường. Trong khi, XðGN vẫn ñang là vấn ñề thách thức lớn ñối với nước ta, ñặc biệt là ở Tây Bắc. Theo số liệu báo cáo thống kê cho thấy, mặc dù tình trạng nghèo của các tỉnh này ñã giảm nhanh, từ 73,4% hộ nghèo năm 1998 xuống 27,3% hộ nghèo năm 2010, song so với cả nước, thì giảm nghèo ở Tây Bắcdiễn ra chậm hơn. Năm 1998, tỷ lệ hộ nghèo của Tây Bắc bằng 1,96 lần tỷ lệ hộ nghèo của cả nước, thì năm 2010 tỷ lệ này là 2,89 lần. Hơn nữa quá trình hội nhập kinh tế quốc tế một mặt ñã tạo ra những cơ hội mới trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng mặt khác lại tiềm ẩn không ít rủi ro, thách thức. ðiều ñó ñòi hỏi phải có những nghiên cứu sâu ñể ñưa ra các quyết ñịnh phát triển KT-XH phù hợp với từng thời kỳ cũng như với từng ñịa phương, từng nhóm dân cư, từng vùng lãnh thổ nhằm vừa ñảm bảo TTKT vừa ñảm bảo XðGN nhanh, bền vững và thực hiện tốt công bằng xã hội (CBXH). Chính vì vậy việc nghiên cứu những giải pháp XðGN nhằm phát triển KT-XH ở Tây Bắc Việt Nam ñang có ý nghĩa cấp bách, thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC