Luận án Hệ thống các chính sách quản lý nhà nước ñối vớikinh doanh xăng dầu ở Việt Nam

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, có vai trò rất quan trọng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, ñời sống xã hội và bảo ñảm an ninh quốc phòng. Trong cân bằng năng lượng thế giới, xăng dầu và khí thiênnhiên chiếm tỷ lệ khoảng 63%, phần còn lại thuộc về than ñá (23%), ñiện hạt nhân và thuỷ ñiện (12,5%), các dạng năng lượng khác (1,5%). Chi phí về xăng dầu là một loại chi phí ñể sản xuất ra rất nhiều loại hàng hoá, ngay cả những hàng hoá sử dụng rất ít xăng dầu trong quá trình sản xuất vẫn ñòi hỏi phải có xăng dầu ñể vận chuyển từ nơi sản xuất ñến nơi tiêu thụ [33]. ỞViệt Nam, chi phí về xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành của nhiều ngành kinh tế: chiếm 40% giá thành của ngành vận tải ôtô, 22-52% trong ngành ñiện, 5-17% trong ngành công nghiệp và 3-15% trong ngành nông nghiệp [35]. Có thể nói rằng xăng dầu là nguồn nhiên liệu chính cho mọi hoạt ñộng của nền kinh tế. Vì vậy, không một quốc gia nào trên thế giới hoàn toànthả nổi hoạt ñộng kinh doanh xăng dầu mà luôn có sự can thiệp của Nhà nướcở các mức ñộ khác nhau với những công cụ khác nhau. Một sự bất ổn củathị trường xăng dầu có thể tạo ra gánh nặng ñối với các nền kinh tế tuỳ thuộc vào mức ñộ mà một quốc gia phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu (về phương diện này thì hiện Việt Nam ñang phải nhập khẩu phần lớn lượng xăng dầu tiêu dùng trong nước) và việc tiêu thụ xăng dầu tương ñối so với tổng sản phẩm quốc dân (về phương diện này thì các quốc gia ñang phát triển chịu nhiều ảnh hưởng hơn so với các quốc gia công nghiệp phát triển do có tỷ lệ tiêu thụ xăng dầu so với tổng sản phẩm quốc dân cao hơn). Chính vì vậy, các chính sách quản lý nhà nước ñối với kinh doanh xăng dầu là thực sự có giá trị trongnghiên cứu, ñặc biệt là ñối với Việt Nam, một nước ñang phát triển và phải nhậpkhẩu phần lớn xăng dầu tiêu dùng trong nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC