Luận án Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và Thụy Điển

1.1. Cơsởcủa đềtài Thực hiện chính sách mởcửa, hòa nhập vào nền kinh tếthịtrường, kinh tế nước ta trong những năm gần đây đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tham gia vào thịtrường thếgiới, đời sống xã hội không ngừng được cải thiện, nâng cao. Dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, cơcấu sửdụng các nguồn lực nhưvốn, đất đai, lao động.v.v có sựchuyển hướng mạnh mẽ, tập trung vào công nghiệp và dịch vụ. Chính sách mởcửa được Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện từcuối năm 1986, trên cơsở đường lối chỉ đạo của Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứVI. Tại Đại hội này, bên cạnh việc nhìn thẳng, nêu rõ sựthật vềnhững sai lầm, khuyết điểm trong chủtrương, chính sách, Đảng đã có sự đổi mới tưduy mang tính bước ngoặt, trước hết là tưduy kinh tế, đềra đường lối đổi mới toàn diện, phát triển nền kinh tếhàng hóa nhiều thành phần và mởrộng hợp tác quốc tế, cụthểnhư: “ coi nền kinh tếcó cơcấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳquá độ”, “ Phương hướng đổi mới cơchếquản lý kinh tế đã được khẳng định là xóa bỏtập trung quan liêu, bao cấp”, “ phải có chính sách mởrộng giao lưu hàng hóa, xóa bỏtình trạng ngăn sông, cấm chợ, chia cắt thịtrường”, “ mởrộng và nâng cao hiệu quảkinh tế đối ngoại ”, “ phải tham gia sựphân công lao động quốc tế”, “ tranh thủmởmang quan hệkinh tếvới các nước công nghiệp phát triển, các tổchức quốc tếvà tưnhân nước ngoài trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi”, “ khuyến khích nước ngoài đầu tưvào nước ta dưới nhiều hình thức , cần có chính sách và biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài và Việt kiều vào nước ta để hợp tác kinh doanh” v.v đã mởra thời kỳ đổi mới trong lịch sửnước ta. Ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức trởthành thành viên thứbảy của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đầu tháng 3/1996, Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Á – Âu (ASEM) ngay từkhi Diễn đàn này được thành lập. Ngày 14/11/1998, Việt Nam tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tếChâu Á – Thái Bình Dương (APEC). Và ngày 07/11/2006, Đại hội đồng WTO đã thông qua Nghị định thưWT/ACC/VNM/48 vềviệc Việt Nam gia nhập WTO, với sự nhất trí của toàn thể149 thành viên WTO, hoàn tất quá trình 11 năm đàm phán xin gia nhập kểtừ tháng 01/1995. Ngày 29/11/2006, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Nghị định thưgia nhập Hiệp định thành lập Tổchức Thương mại thếgiớiĐời sống người dân được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người tăng từdưới 200 USD/người năm 1990 lên 1024 USD/người năm 2008. Tỷlệhộnghèo theo chuẩn nghèo quốc gia từhơn 60% năm 1990 đã giảm xuống còn 13,8% năm 2008. Với vai trò điều tiết các quan hệcó liên quan đất đai, một loại tưliệu sản xuất đặc biệt không thểthiếu đối với mọi lĩnh vực, ngành nghề, chính sách, pháp luật đất đai qua nhiều lần sửa đổi, bổsung đã trởthành một trong những động lực chủyếu tạo đà cho những chuyển biến trên. Người sửdụng đất đã gắn bó hơn với đất đai. Quyền sửdụng đất và các bất động sản gắn liền trên đất đã thực sựtrở thành nguồn vốn lớn mà Nhà nước và người dân sửdụng để đầu tư, phát triển kinh doanh, mởrộng quan hệhợp tác, thu hút đầu tưnước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý một thịtrường còn mới mẻ, nên dưới tác động của kinh tếthịtrường, thịtrường bất động sản nói chung và thịtrường quyền sửdụng đất nói riêng ởnước ta phát triển chủyếu mang tính tựphát, nằm ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước, mang lại những tác động tiêu cực đối với tình hình kinh tế- xã hội. Nhiều biến động thường xuyên diễn ra mà Nhà nước chưa điều chỉnh được. Trong vòng thời gian chưa đến mười lăm năm, thịtrường bất động sản, mà chủyếu là thị trường nhà – đất đã trải qua những đợt “nóng – lạnh” thất thường: cơn sốt đất từnăm 1993 đến năm 1996, sự đóng băng thịtrường trong những năm từ1997 đến 1999; cơn sốt đất vào cuối năm 2000 đến năm 2004, sự đóng băng thịtrường từcuối năm 2004 đến năm 2006; cuối năm 2006, cơn sốt đất lại tiếp tục diễn ra, và từgiữa năm 2008, do khủng hoảng kinh tếthếgiới, thịtrường tạm thời đóng băng. Dù giao dịch bất động sản luôn diễn ra trên phạm vi cảnước, nhưng phần lớn không qua con đường chính quy hợp pháp, hình thành nên một thịtrường ngầm vượt khỏi sự điều tiết của Nhà nước. Điều này xuất phát từnhiều nguyên nhân như: phần lớn bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý tham gia giao dịch (không có giấy chứng nhận quyền sửdụng đất); năng lực tổchức quản lý của hệ thống cơquan có thẩm quyền còn yếu kém, chưa đáp ứng được chức năng, nhiệm vụ được giao, thậm chí có sựchồng chéo trong thẩm quyền dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng quản lý; quy hoạch sửdụng đất – một công cụquản lý cũng là thông tin quan trọng nhất cho việc tạo lập bất động sản và tác động đến sựphát triển của thịtrường – thì thiếu tính khảthi, không có tầm nhìn xa, mang tính chắp vá, thiếu ổn định, lại không được hoặc chậm công khai nên tạo cơhội cho tiêu cực, tham nhũng, đầu cơ đất đai xuất hiện khắp nơi. Hơn nữa, các chính sách tài chính vềgiá đất, vềnghĩa vụtài chính của người sửdụng đất cũng chưa có tác dụng điều tiết, hỗtrợkịp thời và hữu hiệu cho sựphát triển của thịtrường, chưa đáp ứng được nhu cầu bất động sản so với tốc độtăng dân số, nhất là nhà ởcho người có thu nhập thấp v.v. Tất cảnhững thực trạng đó đã vẽnên một bức tranh loang lổvềthịtrường bất động sản hiện nay ởViệt Nam. Tuy đang ởgiai đoạn sơkhai, nhưng đã có nhiều bất ổn, gây xáo trộn trong đời sống nhân dân và tác động tiêu cực đến sự phát triển của nền kinh tế. Chính vì vậy, làm thếnào đểquản lý được thịtrường bất động sản, phát huy được nguồn nội lực và nguồn vốn to lớn của quốc gia, định hướng sựphát triển của nó ngay từbuổi đầu trởthành một vấn đềcấp thiết không thểkhông chú trọng. Nhiều giải pháp đã được Đảng và Nhà nước vạch ra trong đường lối, chính sách của mình với những tưtưởng chỉ đạo cơbản như: “ Xây dựng cơchế, quy trình đăng ký bất động sản thống nhất, công khai, minh bạch, tạo điều kiện đểlành mạnh hóa và bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch bất động sản, qua đó thúc đẩy kinh doanh, đầu tư ”; “ Tiếp tục hoàn thiện hệthống pháp luật, cơchế, chính sách đểcác quyền về đất đai và bất động sản được vận động theo cơchếthịtrường, trởthành một nguồn vốn trong sản xuất, kinh doanh Hiện đại hóa hệthống quản lý hồsơ địa chính, bất động sản. Phát triển đồng bộcác dịch vụtưvấn pháp luật, công chứng, thẩm định, đấu giá, đăng ký giao dịch tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho các giao dịch trên thịtrường đất đai, bất động sản ” Theo đó, một trong những công cụ được đềcập chính là đăng ký đất đai và giải pháp cần tiến hành là hiện đại hóa hệthống đăng ký và cung cấp thông tin về đất đai, bất động sản. Thực hiện tốt hoạt động đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ đảm bảo điều kiện pháp lý cho đất đai, bất động sản được đưa vào giao dịch, trởthành hàng hóa chính thức, hợp pháp trên thịtrường. Xây dựng thành công hệthống đăng ký đất đai và hệthống cung cấp thông tin bất động sản trên cơsở ứng dụng hiện quảcông nghệthông tin có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm bớt thủtục hành chính; công khai quyền sửdụng đất, quyền sởhữu tài sản gắn liền trên đất; giúp thịtrường bất động sản trởnên minh bạch với những thông tin rõ ràng vềbất động sản; góp phần đảm bảo an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch, hạn chếcác tranh chấp đất đai, bất động sản; giúp nhà nước quản lý, kiểm soát được thịtrường bất động sản và chống thất thu thuế. Cụthểhóa các chủtrương của Đảng, nhà nước Việt Nam đã có nhiều hành động cụthểtrong việc cải cách và hiện đại hóa hệthống đăng ký đất đai, cũng nhưcải tiến công tác đăng ký, nổi bật nhất là việc thí điểm ứng dụng công nghệthông tin, sửdụng các phần mềm quản lý hoạt động đăng ký, cập nhật biến động và cung cấp thông tin đất đai tại một số địa phương. Qua đó, đánh giá, rút kinh nghiệm chuẩn bịcho những cải cách sâu, rộng sau này. Lẽtất nhiên, sự điều chỉnh, bổsung các quy định pháp luật nhằm tạo hành lanh pháp lý cho việc xây dựng và vận hành của hệthống đăng ký đất đai là vấn đề quan trọng được lưu tâm. Nhiều quy định đã được ban hành liên quan đến sắp xếp lại tổchức, chức năng, nhiệm vụcủa bộmáy đăng ký đất đai với sựthành lập Văn phòng Đăng ký quyền sửdụng đất; thống nhất một mẫu giấy chứng nhận cho cả quyền sửdụng đất, nhà ởvà tài sản khác gắn liền trên đất; quy định việc sốhóa các dữliệu địa chính đang được lưu trữdưới dạng giấy tờtrong thủtục đăng ký và cập nhật biến động đất đai, nghiên cứu quy định thống nhất việc đăng ký bất động sản với dựthảo Luật đăng ký bất động sản.v.v. Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn chưa thật sựphát huy tác dụng. Một số quy định được dựthảo hoặc ban hành vẫn còn mang hơi hướng bảo vệlợi ích cục bộcủa ngành, chứchưa thật sựvì lợi ích chung của nhà nước và nhân dân. Sựtồn tại của nhiều quy định với trình tự, thủtục khác nhau trong hoạt động đăng ký đất đai do chưa có quy định chung thống nhất dẫn đến sựchồng chéo, mâu thuẫn và cát cứvềthẩm quyền quản lý giữa các cơquan quản lý liên quan, kéo theo đó là sựrời rạc, không đầy đủcủa hệthống thông tin đất đai, bất động sản được xây dựng. Hoạt động đăng ký đất đai, bất động sản với hồsơlưu trữ được quy định ở cảba cấp hành chính làm cho bộmáy đăng ký trởnên cồng kềnh, nhưng nhiều nội dung đăng ký cần thiết vẫn chưa được điều chỉnh (như đăng ký quyền sửdụng hạn chếbất động sản liền kề, quyền địa dịch v.v). Chưa có đủnhững thông tin cần thiết vềquy hoạch sửdụng đất, vềgiá đất và vềxác lập tính pháp lý cho đất đai, bất động sản. Thiếu quy định pháp luật vềquy trình cụthểcho việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai; xửlý, cập nhật dữliệu, quản lý và cung cấp thông tin bất động sản theo hướng kỹthuật sốhóa v.v. Những vấn đềnày cho thấy nhiều hạn chếchưa được khắc phục vẫn đang tồn tại trong hệthống đăng ký đất đai của Việt Nam do quy định điều chỉnh nó vẫn còn đang được xây dựng dởdang. Trước thực tế đó, đểcó thểtiến hành cải cách, hiện đại hóa hệthống đăng ký đất đai theo chủtrương của Đảng, cần thiết phải có sựnghiên cứu, đánh giá về thực trạng của hệthống, nhận thức những hạn chếnhằm tạo cơsởcho các giải pháp được ban hành và thực thi. Nhiều công trình nghiên cứu đã được thực hiện. Tuy nhiên, phần lớn tập trung vào những giải pháp kỹthuật cho việc tin học hóa sựquản lý và vận hành đối với hoạt động đăng ký đất đai. Những nghiên cứu về phương diện pháp lý thì hướng mục tiêu vào thịtrường bất động sản, trong đó một phần nhỏcó đềcập đến hoạt động đăng ký đất đai. Những đềtài, công trình nghiên cứu pháp lý với trọng tâm là hệthống đăng ký thì chủyếu chú trọng vấn đề sởhữu bất động sản nói chung, chưa quan tâm đến khía cạnh đặc thù đất đai thuộc sởhữu toàn dân ởViệt Nam để đặt trọng tâm quản lý đất đai làm nền tảng cho việc quản lý các bất động sản khác; đồng thời cũng chưa xác định những yếu tố cần thiết đểtừ đó có thể định hình xây dựng một hệthống đăng ký đất đai hoạt động hiệu quả, nhất là ởkhía cạnh cung cấp thông tin. Vì vậy, đánh giá tổng quan vềhệthống đăng ký đất đai của Việt Nam, nhận thức những vấn đềkhông thểthiếu khi xây dựng hệthống đăng ký, tìm hiểu những bài học, kinh nghiệm hữu ích cho việc xây dựng hệthống là những gì tác giảtập trung nghiên cứu. Theo đó, đềtài có tên là: “Hệthống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam và Thụy Điển”. 1.2. Mục đích nghiên cứu Xuất phát từnhu cầu hiện đại hóa hệthống đăng ký đất đai và hệthống thông tin bất động sản giúp nhà nước quản lý và minh bạch hóa hoạt động của thị trường bất động sản, đềtài hướng đến hai mục đích. Thứnhất, xác định một sốvấn đềcơbản của hệthống đăng ký đất đai: nêu bật những lợi ích mà một hệthống đăng ký đất đai hoạt động hiệu quảcó thểmang lại và những yêu cầu được đặt ra, cũng nhưnhững yếu tố được xem là trụcột không thểthiếu trong hệthống đăng ký đất đai. Đây sẽlà vấn đềcần lưu tâm đối với các nhà lập pháp khi ban hành pháp luật điều chỉnh việc cải cách hệthống đăng ký, nhằm đảm bảo tính hiệu quảcho hoạt động của hệthống muốn xây dựng. Thứhai, làm rõ thực trạng hiện nay của hệthống đăng ký đất đai Việt Nam thông qua việc phân tích các quy định pháp luật điều chỉnh hệthống và thực tếáp dụng các quy định này trong hoạt động đăng ký đất đai. Đây sẽlà cơsở đểtác giả, và có thểlà những nhà nghiên cứu khác, đưa ra những gợi ý góp phần vào việc xây dựng pháp luật tạo hành lang pháp lý hiện đại hóa hệthống đăng ký đất đai. Với mục đích này, đềtài cốgắng xác định: (i) cách hiểu vềhệthống đăng ký đất đai, sựcần thiết và lợi ích mà hệthống đăng ký đất đai mang lại; (ii) những yêu cầu, yếu tốvà mối quan hệgiữa các yếu tốkhi xây dựng hệthống đăng ký đất đai; (iii) một bức tranh toàn cảnh vềhệthống đăng ký đất đai theo quy định pháp luật hiện hành, với những thành công mà Việt Nam đã đạt được và những hạn chế đang tồn tại cần khắc phục; (iv) tìm hiểu kinh nghiệm nước ngoài và đối chiếu với thực trạng Việt Nam; (v) những bài học và những gợi ý góp phần cho sựthay đổi mà Việt Nam đang hướng tới đối với hệthống đăng ký đất đai. 1.3. Phạm vi nghiên cứu Trong đềtài, hoạt động đăng ký đất đai được hiểu bao gồm hai hoạt động chính: một mang tính kỹthuật là địa chính, và hoạt động còn lại mang tính pháp lý là đăng ký quyền. Cảhai đều là hoạt động nghiệp vụchuyên môn được tiến hành thông qua những thao tác thủcông, hoặc sửdụng các phần mềm xửlý với những quy trình cụthểvà những bản vẽ, hồsơ, giấy tờ được lập theo nhiều mẫu mã khác nhau. Tuy nhiên, đềtài không hướng đến những khía cạnh kỹthuật vận hành hệ thống đăng ký đất đai. Khía cạnh này cũng không phải là lĩnh vực chuyên ngành mà tác giảcó thểphân tích. Đềtài hướng đến phân tích quy định pháp luật điều chỉnh hệthống đăng ký đất đai, loại ra khỏi phạm vi nghiên cứu các quy trình, quy phạm hướng dẫn nhiệm vụcủa cơquan chuyên ngành, mà tập trung vào các quy định còn rải rác vềtổchức bộmáy đăng ký đất đai; vềtrình tự, thủtục đăng ký và quản lý thông tin đăng ký, cũng nhưcơsởpháp lý cho việc sốhóa các hồsơ địa chính. Đềtài cũng xác định, liên quan hệthống đăng ký đất đai, không thểkhông đềcập vấn đềquản lý dữliệu đăng ký, cập nhật biến động và cung cấp thông tin đất đai, vì đây chính là một trong những mục đích quan trọng khi xây dựng hệ thống đăng ký và là một trong những hoạt động đòi hỏi cần phải có đối với hệ thống. Vì vậy, việc phân tích các quy định pháp luật điều chỉnh vấn đềxây dựng hệthống thông tin đất đai cũng được đặt ra. Trong phạm vi này, ngoài những thông tin địa chính thu được từhoạt động đăng ký đất đai và hoạt động địa chính của cơquan quản lý đất đai đã được nêu lên từphân tích tổchức và hoạt động của bộmáy đăng ký, đềtài hướng đến nghiên cứu quy định liên quan hoạt động quy hoạch sửdụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất và ban hành giá đất của nhà nước. Đây là những hoạt động mà kết quảcủa nó sẽlà nguồn dữliệu cực kỳcần thiết đối với hệthống thông tin đất đai, và là những yếu tốkhông thểthiếu khi xây dựng hệthống đăng ký đất đai. Theo đó, sựnghiên cứu của tác giảphần nhiều hướng tới bốn yếu tốhình học, pháp lý, sửdụng và giá trịcủa đối tượng đăng ký trong hệthống đăng ký đất đai đã xác định trong đềtài trên phương diện pháp lý. Hơn nữa, xuất pháp từthực trạng điều kiện kỹthuật, trang thiết bịhiện tại trong hệthống đăng ký đất đai của Việt Nam chưa phù hợp và chưa đáp ứng được nhu cầu tin học hóa hoạt động đăng ký và sốhóa các dữliệu, hồsơ, theo đó, pháp luật cũng chưa dựliệu được nhiều vấn đềcần được điều chỉnh trong quá trình chuẩn bịvà thực hiện hiện đại hóa hệthống đăng ký đất đai, vì vậy, một phần nội dung trong đềtài được tác giả đềcập là việc tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng hệ thống đăng ký đất đai điện tử, nhằm đánh giá và rút ra bài học có thểvận dụng tại Việt Nam. Đềtài giới hạn sựtập trung nghiên cứu đối với hệthống đăng ký đất đai của Thụy Điển vì đây là quốc gia đã thành công trong việc đưa hệthống đăng ký của mình trởthành một trong những hệthống được đánh giá là hiện đại và hoạt động hiệu quảtrên thếgiới, nhất là vềphương diện kỹthuật. Việc ban hành, áp dụng và nội dung của các quy định pháp luật tác động đến quá trình cải cách cũng nhưvận hành hiện tại của hệthống đăng ký đất đai Thụy Điển là những kinh nghiệm mà Việt Nam có thểhọc hỏi. Bên cạnh đó, còn có một sựgần gũi giữa hai hệthống đăng ký của hai quốc gia khác nhau này là cho đến thời điểm hiện nay, một số địa phương của Việt Nam đang thí điểm ứng dụng công nghệthông tin và những phần mềm quản lý đăng ký, cập nhật biến động và cung cấp thông tin đất đai dưới sựhỗtrợ, hướng dẫn của Thụy Điển, trước khi nhân rộng những giải pháp kỹthuật này. Nhưvậy, phạm vi nghiên cứu của đềtài được giới hạn trong quy định pháp luật vềtổchức và hoạt động của bộmáy đăng ký đất đai; các quy định liên quan việc xây dựng hệthống thông tin đăng ký và các yếu tốcần thiết phải xây dựng trong hệthống. Việc nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài, tuy tập trung chủyếu vào hệthống đăng ký đất đai của Thụy Điển, nhưng trong nhiều vấn đềcó nhiều quan điểm và cần được làm rõ, kinh nghiệm của một sốquốc gia cũng được đề cập. Lẽtất nhiên, vẫn còn nhiều khía cạnh không kém phần quan trọng, nhưtranh chấp đất đai, có liên quan đến hệthống đăng ký đất đai, cũng nhưngoài Thụy Điển, vẫn còn có những hệthống đăng ký được đánh giá hiệu quảtrên thếgiới có thểnghiên cứu, nhưng do giới hạn thời gian, tác giảkhông thểvà cũng không tham vọng gom tất cảtrong một đềtài. Thay vào đó, tác giảcó thểtập trung làm rõ những vấn đề đã giới hạn để đạt được mục đích nghiên cứu đã đặt ra. 1.4. Phương pháp nghiên cứu Như đã đềcập, mục đích của đềtài là xác định một sốvấn đềcơbản trong hệthống đăng ký đất đai, làm rõ thực trạng và đưa ra những gợi ý cho việc xây dựng hệthống đăng ký đất đai và thông tin điện tửcủa Việt Nam, vì vậy, phương pháp nghiên cứu được sửdụng trong đềtài là sựkết hợp của các phương pháp pháp lý truyền thống, phương pháp so sánh và phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Tùy từng chương, mỗi một phương pháp sẽ được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác hoặc được sửdụng với vai trò chủ đạo phù hợp nội dung nghiên cứu. 1.4.1. Phương pháp pháp lý truyền thống Có sựkhác nhau trong cách hiểu vềtên gọi của phương pháp pháp lý truyền thống giữa Việt Nam và các nước. Đây là phương pháp phổbiến được sử dụng trong việc nghiên cứu pháp luật của nhiều nước trên thếgiới, với tên gọi “legal dogmatics” khá xa lại ởViệt Nam khi phiên dịch ra tiếng Việt. Phương pháp này hướng đến việc phân tích, giải thích và đánh giá các quy định pháp luật hiện hành trong một hệthống nhất định nhằm đưa ra dự đoán hoặc gợi ý cho hướng phát triển hoặc cải tiến các quy định được nghiên cứu. Với ý nghĩa này, thực chất, phương pháp pháp lý truyền thống không phải là phương pháp mới đối với các nhà nghiên cứu pháp luật Việt Nam. Nó là tên gọi chung, tổng hợp những hoạt động phân tích, đánh giá, tổng hợp, hệthống hóa v.v được tiến hành trong quá trình nghiên cứu, thường được nêu thành từng phương pháp cụthểtrong các đềtài khoa học của Việt Nam. Nghĩa là, đểnghiên cứu đềtài, tác giảsửdụng kết hợp các phương pháp cụthểnhưphương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp liệt kê, phương pháp điều tra, phương pháp chứng minh v.v. Việc tác giảsửdụng phương pháp pháp lý truyền thống trong đềtài là nhằm mục đích tổng hợp các quy định pháp luật hiện hành còn rải rác trong một hệthống nhất định, mô tảvềhệthống đăng ký đất đai của Việt Nam, từcơcấu tổ chức, bộmáy đến trình tự, thủtục đăng ký đất đai, xây dựng hệthống thông tin đất đai và các hoạt động liên quan. Trên cơsở đó, đưa ra những phân tích, đánh giá xa hơn vềviệc áp dụng các quy định này trong thực tếvà chứng minh những thiếu sót, hạn chếcủa pháp luật dẫn đến hệquảlà nhiều bất cập đang tồn tại trong hệ thống đăng ký đất đai của Việt Nam như: những mâu thuẫn khi có nhiều cơquan quản lý, nhiều hoạt động đăng ký với thủtục khác nhau; sựrời rạc của thông tin đất đai và bất động sản; những tranh cãi vềvấn đềquản lý; những bất bình của người dân đối với hệthống đăng ký đất đai v.v. Phương pháp này còn giúp tác giảtìm hiểu cụthểvềhệthống đăng ký đất đai của Thụy Điển, mô tảmột bức tranh toàn cảnh vềquá trình phát triển, vềsắp xếp tổchức bộmáy và những cải cách quan trọng mà Thụy Điển thực hiện đối với hệthống đăng ký đất đai. Những đánh giá bước đầu đã được nêu lên giúp ích cho sựso sánh, đối chiếu của tác giảkhi liên hệtình hình Việt Nam. Phương pháp pháp lý truyền thống được sửdụng chủyếu trong Chương 3 và Chương 4, khi tác giảnghiên cứu vềhệthống đăng ký đất đai của Việt Nam và Thụy Điển, đã tạo cơsởcho những gợi ý mà tác giảtrình bài ởChương 5. Lẽtất nhiên, nó cũng được sửdụng trong Chương 2 và Chương 5, khi tác giảtìm hiểu định nghĩa hệthống đăng ký đất đai, các yếu tố, yêu cầu hay lợi ích của hệthống và đưa ra gợi ý của mình. 1.4.2. Phương pháp so sánh Với kinh nghiệm lập pháp còn non trẻtheo đường lối xã hội chủnghĩa trong nền kinh tếthịtrường chưa đầy bốn mươi năm trởlại đây so với các nước có kinh nghiệm lập pháp hàng trăm năm, cũng nhưvới nền tảng công nghệthông tin còn lạc hậu và trang bịcòn thiếu thốn, vấn đềtin học hóa hệthống đăng ký đất đai và điều chỉnh hoạt động này của Việt Nam chủyếu là tựmày mò và tự điều chỉnh. Vì thế, Việt Nam rất cần và luôn quan tâm học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thếgiới, sàng lọc những cái hay, phù hợp đểvận dụng vào hoàn cảnh Việt Nam. Theo đó việc nghiên cứu, so sánh giữa quy định pháp luật Việt Nam với pháp luật một sốnước được chọn lọc là vấn đềcần thiết. Hơn nữa, trong xu hướng toàn cầu hóa, Việt Nam đã và đang gia nhập vào nhiều sân chơi chung trên thếgiới nên các quy định pháp luật được ban hành cũng phải theo khuynh hướng phù hợp với quy định và thông lệquốc tếnhằm chuẩn bị sẵn sàng cho sựhội nhập của Việt Nam. Do đó, nếu chỉ đánh giá pháp luật Việt Nam mà không đặt trong mối liên hệso sánh với những hệthống pháp lý khác, thì không thểnào đạt được một kết quảnghiên cứu toàn diện, đáp ứng yêu cầu điều chỉnh pháp luật. Xuất pháp từnhững lý do này mà phương pháp so sánh được sử dụng trong đềtài. Trong Chương 2, quan niệm nhưthếnào về đăng ký đất đai, đăng ký quyền hoặc địa chính được đềcập trên cơsởsựphân tích, đối chiếu những định nghĩa phổbiến nhất mà các quốc gia hoặc tổchức quốc tếsửdụng, cũng nhưso sánh đối tượng đăng ký được xác định trong các hệthống đăng ký đất đai, đểtừ đó đưa ra một cách hiểu bao quát. Sựso sánh còn được tiến hành khi phân tích những lợi ích, những đòi hỏi đặt ra đối với hệthống đăng ký đất đai. Điều này giúp tác giả có sựnhìn nhận, đánh giá những yêu cầu chung nhất mà các nước hướng tới cho hệthống đăng ký đất đai và định ra yêu cầu cho việc xây dựng hệthống đăng ký đất đai của Việt Nam. ỞChương 4, phương pháp so sánh được sửdụng thông qua sự đối chiếu giữa quy định pháp luật với thực trạng áp dụng pháp luật của Việt Nam đểlàm rõ những mong muốn của pháp luật và kết quảthực tếcủa sự điều chỉnh pháp luật. Bằng cách này, những thành công của hệthống đăng ký đất đai hiện tại ởViệt Nam và những hạn chếcần khắc phục của nó được đềtài thểhiện rõ. Đây sẽlà cơ sở đểxác định những ưu điểm cần phát huy và những vấn đềcần điều chỉnh cho việc sốhóa dữliệu đăng ký và hiện đại hóa hệthống thông tin đất đai của Việt Nam. Việc so sánh được chú trọng phát huy ởChương 5. Đềtài hướng đến sự đối chiếu giữa hệthống đăng ký đất đai của Việt Nam và Thụy Điển, từnhững điều kiện tựnhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng việc xây dựng hệthống đến tổchức quản lý và hoạt động của bộmáy đăng ký; cũng nhưvấn đềxây dựng, quản lý và cung cấp thông tin đất đai. Kinh nghiệm của một sốnước khi tiến hành tin học hóa hệthống đăng ký đất đai cũng được đềcập. Qua đó, nhiều bài học hữu ích cho Việt Nam trong việc ban hành pháp luật để điều chỉnh quá trình cải cách hệthống đăng ký đất đai đã được nhận biết. Thông qua sựso sánh, tác giả đã phân tích, đưa ra những vấn đềmà Việt Nam cần dựliệu và một sốgợi ý nhất định góp phần vào việc khắc phục những tồn tại trong hệthống đăng ký đất đai của Việt Nam. Phương pháp so sánh, có thểnói, mang lại nhiều thuận lợi cho tác giảtrong việc nghiên cứu đềtài và giúp tác giảcó sự đánh giá, nhận thức sâu hơn nhiều vấn đềmà tác giảquan tâm. 1.4.3. Phương pháp luận biện chứng duy vật và lịch sử Đây là phương pháp phổbiến được sửdụng trong nghiên cứu khoa học, nhất là trong khoa học xã hội và liên quan đến lĩnh vực pháp lý, ởcác nước theo tư tưởng của chủnghĩa Marx, cụthểlà một nước xã hội chủnghĩa nhưViệt Nam. Thực chất, cũng giống nhưphương pháp pháp lý truyền thống, sựkhác nhau ở đây chủyếu chỉlà vềtên gọi, còn bản chất và cách thức vận dụng phương pháp là không khác nhau giữa các nhà nghiên cứu khoa học, dù ở đâu và theo quan điểm chính trịnào. Muốn nhận thức toàn diện, đúng đắn vềmột vấn đề, bất kỳnhà nghiên cứu nào cũng không thểnhìn nhận vấn đềphiến diện chỉ ởmột khía cạnh, chỉtrong một thời điểm và một quan hệnhất định. Không một sựvật, hiện tượng nào tồn tại độc lập trong xã hội và bất biến, mà nó luôn có mối liên hệvới những sựvật, hiện tượng khác và thường xuyên vận động, phát triển không ngừng. Do đó, đánh giá vềmột sựvật, hiện tượng phải đặt nó trong mối quan hệvới sựvật, hiện tượng khác, gắn với những điều kiện lịch sửcụthể, đểtừ đó có thểnắm được bản chất, sựvận động và xu hướng phát triển của sựvật, hiện tượng. Đây chính là quan điểm nhận thức biện chứng duy vật và lịch sử. Trong khoa học pháp lý, pháp luật được ban hành là xuất phát từnhu cầu điều chỉnh các quan hệxã hội, có thểlà những quan hệxã hội đã diễn ra, cũng có thểlà sựdựliệu trước cho những quan hệxã hội sẽ được hình thành trên cơsở khuynh hướng phát triển của các quan hệhiện tại. Các quan hệxã hội sẽthay đổi dưới sựtác động của điều kiện kinh tế, chính trị. Vì vậy, nghiên cứu pháp luật phải gắn với nền tảng kinh tế, chính trịcho sựtồn tại và phát triển của nó, gắn với quá trình lịch sửvà nhu cầu xã hội cho sựhình thành quy định pháp luật. Theo đó, khi tìm hiểu vềhệthống đăng ký đất đai, phải có cái nhìn biện chứng vềhệthống, và việc tác giảsửdụng phương pháp luận biện chứng duy vật và lịch sửlà điều cần thiết. ỞChương 2, dù có hai thuật ngữvềhoạt động đăng ký đất đai là “địa chính” và “đăng ký quyền”, nhưng xét trong mối liên hệcủa các hoạt động này với nhu cầu xã hội (Nhà nước và nhân dân), và tìm hiểu quá trình phát triển của từng hoạt động, tác giảcó thểnhận thức đây là hai hoạt động thống nhất cần có trong một hệthống đăng ký đất đai, nhằm cung cấp các thông tin vềvật lý (hình học) và pháp lý của đối tượng đăng ký. Bên cạnh đó, với cái nhìn toàn diện, tác giảcũng nhận thấy, đểcó thểhoạt động hiệu quả, nhất là cho vấn đềcung cấp thông tin, ngoài hai yếu tố“địa chính” và “pháp lý”, trong hệthống đăng ký và thông tin đất đai cần thiết phải có cảyếu tố“mục đích sửdụng” và “giá trị”. Trong Chương 4, việc vận dụng phương pháp biện chứng duy vật và lịch sử giúp tác giảphân tích rõ hơn vềquá trình phát triển của hệthống đăng ký đất đai tại Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sửnhất định gắn với những điều kiện, hoàn cảnh cụthểcủa Việt Nam, từ đó lý giải nguyên nhân của những mặt được và chưa được trong hệthống đăng ký đất đai, tạo cơsở đưa ra những gợi ý phù hợp. Việc tìm hiểu điều kiện, hoàn cảnh và sựphát triển của hệthống đăng ký đất đai Thụy Điển tại Chương 3 cũng được thực hiện theo cách tương tự. Với quan điểm biện chứng, tác giảhiểu rõ những gợi ý đềxuất trong Chương 5 phải dựa trên điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam, không thểáp dụng ngay những thành công của nước khác khi mà trình độphát triển giữa Việt Nam với các nước này là không đồng đều. Sựchọn lựa, sàng lọc kinh nghiệm cần được đặt ra và cũng nhưcần linh hoạt, sáng tạo vận dụng phù hợp với Việt Nam. Không thểxây dựng ngay một hệthống đăng ký và thông tin đất đai điện tửcho Việt Nam trong một sớm một chiều. Đây là cảmột quá trình với sựtích lũy những điều kiện cần thiết cho phù hợp với những thay đổi trên nhiều lĩnh vực. Và pháp luật, với vai trò điều chỉnh, tạo hành lang pháp lý cho sựvận động của các quan hệxã hội, phải dựliệu những thay đổi đó, nhất là tập trung điều chỉnh quá trình chuyển đổi từhệthống hiện tại sang hệthống đăng ký hiện đại hơn. 1.5. Tài liệu sửdụng Việc tìm kiếm tài liệu là một vấn đềkhó khăn đối với tác giảtrong quá trình nghiên cứu đềtài. Đềcập đến hoạt động đăng ký đất đai, phần lớn tài liệu đều hướng đến phân tích các khía cạnh kỹthuật, các sản phẩm phần mềm công nghệthông tin ứng dụng cho hệthống đăng ký. Nguồn tài liệu phân tích vềmặt pháp lý hầu nhưrất ít với một sốsách đã được phát hành, những bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành, trên báo chí, và trên internet mà tác giảtìm được, ngoài những quy định pháp luật do Nhà nước ban hành. Đối với hệthống đăng ký đất đai của Việt Nam, việc sửdụng và phân tích các quy định pháp luật trong các văn bản pháp quy (nhưluật, nghị định, thông tư) là điều cấn thiết. Tuy nhiên, do pháp luật Việt Nam không theo hệthống án lệnên việc công bốcác bản án là rất hạn chế. Hồsơcác vụkiện, các quyết định của tòa án được lưu giữtại hệthống tòa án và trong nhiều trường hợp, việc xin trích lục là không dễdàng. Vì vậy, khi phân tích thực trạng hệthống đăng ký đất đai, những tranh chấp, những vụkiện mà tác giả đưa ra chủyếu dựa trên thông tin báo chí và mạng internet, hoặc kết luận từphía cơquan quản lý liên quan trong các báo cáo của ngành. Chỉmột sốvụviệc tác giả được cung cấp bản án cụthểqua mối liên hệcá nhân. Có thể đây là sựgiới hạn cho tính thuyết phục của thông tin, nhất là khi chúng chỉthểhiện bằng tiếng Việt, nhưng xét theo đặc thù Việt Nam thì chúng vẫn được đảm bảo vì là thông tin được công bốcông khai, rộng rãi từcơquan nhà nước có thẩm quyền. Hơn nữa, dù có thểcó bất đồng với hoạt động của hệthống đăng ký đất đai, không đồng ý với cách làm của cán bộcó thẩm quyền, nhưng với bản tính của người Việt Nam là không quen kiện tụng, e ngại những bất hòa đó sẽlàm rạn nứt nhiều mối quan hệ, nên sốlượng các vụkhiếu nại đối với hệthống đăng ký đất đai là không nhiều và thường chỉ được biết đến qua phản ánh của các phương tiện truyền thông. Đối với việc tìm hiểu kinh nghiệm Thụy Điển, tác giảtập hợp được phần lớn các quy định pháp luật điều chỉnh hệthống đăng ký đất đai, cũng nhưnhiều bài viết phân tích, đánh giá vềhệthống qua một số ấn phẩm và bài viết đăng tải trên mạng internet. Tuy nhiên, cũng có sựgiới hạn trong nguồn tài liệu được sử dụng. Thứnhất, tác giảchỉcó thểnghiên cứu các tài liệu đã được chuyển dịch sang tiếng Anh, và do đó, có thểbỏlỡnhững thông tin quan trọng vềhệthống đăng ký đất đai của Thụy Điển chỉbằng tiếng Thụy Điển. Thứhai, việc tìm hiểu các án lệliên quan đến hoạt động đăng ký đất đai ở Thụy Điển cũng bịhạn chế. Điều này, ngoài rào cản ngôn ngữ, còn xuất phát từlý do ởThụy Điển, với một hệthống pháp luật ổn định hàng trăm năm và một bộ máy đăng ký hoạt động hiệu quả, ý thức tôn trọng pháp luật và sựtin tưởng vào kết quả đăng ký đất đai được nâng cao. Vì vậy, việc khiếu nại hoặc tranh chấp đưa đến tòa hầu nhưrất ít. Hơn nữa, xuất phát từphạm vi nghiên cứu của đềtài, tác giả đã xác định sựthành công của Thụy Điển là vềphương diện kỹthuật, với những cải cách tin học hóa hệthống đăng ký đất đai. Do đó, trong lĩnh vực này, những tranh chấp càng không phổbiến. Vấn đềquan trọng cần tìm hiểu là việc xây dựng, ban hành pháp luật với các quy định và cách thức điều chỉnh của các quy định này được vận dụng nhưthếnào cho quá trình cải cách mà nhà nước Thụy Điển mong muốn đặt ra. 1.6. Kết cấu của đềtài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận chung cho cả đềtài, các Phụlục và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của đềtài được chia thành năm chương. Chương 1, tác giảgiới thiệu tổng quát về đềtài. Chương 2 hướng đến việc phân tích một sốvấn đềcơbản của hệthống đăng ký đất đai, nhưsựcần thiết phải xây dựng hệthống đăng ký đất đai; những quan điểm về định nghĩa hệthống đăng ký v.v. Trong chương này, tác giảtập trung làm rõ các yếu tốquan trọng của một hệthống đăng ký đất đai, đểtừ đó nêu bật những lợi ích mà hệthống đăng ký đất đai có thểmang lại. Và để đạt được những lợi ích này, những yêu cầu đặt ra đối với hệthống đăng ký đất đai cũng được định hình. Trong Chương 3, hệthống đăng ký đất đai của Thụy Điển được giới thiệu. Một bức tranh tổng quát với những tiêu chí thông tin được trình bày vềhệthống đăng ký đất đai của Thụy Điển tương tựnhưnhững tiêu chí thông tin vềhệthống của Việt Nam. Sựsắp xếp này nhằm tạo ra sựrõ ràng cho việc so sánh, đánh giá giữa hai hệthống. Chương 4 trình bày vềhệthống đăng ký đất đai của Việt Nam. Tác giả đã có sựmô tảtổng quát vềhệthống, từlịch sửphát triển đến tổchức bộmáy, hoạt động đăng ký và xây dựng thông tin đất đai theo quy định pháp luật. Sau khi có cái nhìn toàn diện vềhệthống, nội dung chủyếu còn lại của chương là những phân tích, đánh giá vềpháp luật và thực trạng đăng ký đất đai của Việt Nam. Những tồn tại trong hệthống đăng ký đất đai và trong một sốhoạt động có liên quan mật thiết đến hệthống được thểhiện rõ. Trong chương cuối cùng của đềtài, Chương 5, sự đối chiếu giữa hệthống đăng ký đất đai của Việt Nam và Thụy Điển được thực hiện. Từ đó, tác giảrút ra những kinh nghiệm mà Việt Nam có thểphải lưu ý khi tiến hành tin học hóa hệ thống đăng ký đất đai nhằm giảm bớt những rủi ro cho mình. Đồng thời, sựso sánh nay còn là cơsở đểtác giảnêu lên một sốgợi ý, góp phần cho việc cải cách hệthống đăng ký đất đai tại Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC