Luận án Hiện đại hoá hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hiện ñại hoá là một quá trình thường xuyên, diễn raở tất cả các hình thức tổ chức trong xã hội. Trong khoảng gần một thập kỷ trởlại ñây, vấn ñề hiện ñại hoá NH Việt Nam luôn là thời sự nóng trên mọi diễn ñàn về NH. Dự án “Hiện ñại hoá NH và hệ thống thanh toán” do NH Thế giới tài trợ ñã triển khai ñến giai ñoạn II với tổng giá trị tài trợ cả hai giai ñoạn lên ñến 154 triệu USD, và sau khi hoàn thành giai ñoạn I ñã ñược ñánh giá là một trong những dự án của NH Thế giới thành công nhất ở Việt Nam [128]. Quá trình hiện ñại hoá NH Việt Nam ñã ñem lại những thành tựu ñáng kể cho riêng ngành NH và toàn xã hội. Với KH, sự thay ñổi dễ nhận thấy ñến từ việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ thanh toán ñiện tử. Hoạt ñộng NH trực tuyến cho phép KH ñược mở tài khoản chỉ ở một chi nhánh NH nhưng có thể thực hiện mọi giao dịch NH tại bất cứ một chi nhánh nào của chính hệ thống NH ñó. Với các NHTM, quá trình hiện ñại hoá NH là một công cuộc làm mới bản thân, mà qua ñó, NH có thể mở rộng các loại hình sản phẩm dịch vụ cũng như khối lượng KH NH có thể phục vụ và tăng nhanh tốc ñộ xử lý các giao dịch, củng cố hoạt ñộng quản trị ñiều hành NH qua hệ thống thông tin quản lý ngày càng hoàn thiện về cả số lượng và chất lượng. Với các cơ quan quản lý vĩ mô ngành NH như Chính phủ, NHNN, Bộ Tài chính, thành tựu của tiến trình hiện ñại hoá NH cũng chính là sự gia tăng trong tốc ñộ chu chuyển vốn của nền kinh tế nhờ vào những thay ñổi vượt bậc của hệ thống thanh toán liên NH, và sự ñáp ứng nhanh chóng, kịp thời hơn các yêu cầu về thông tin quản lý trong toàn ngành NH. Tuy nhiên, hiện ñại hoá NH có thể bị hiểu không ñúng, như chỉ là hiện ñại hoá công nghệ NH, hoặc chính là quá trình tự ñộng hoá các giao dịch NH [120]. Theo cách nhìn phiến diện ñó, hiện ñại hoá NH ñơn giản là các vấn ñề của khoa học kỹ thuật. Sâu xa hơn, ñã từng xuất hiện những suy nghĩthiên kiến về hiện ñại hoá NH là tìm các giải pháp công nghệ tiên tiến phù hợp với ñiều kiện tổ chức hiện tại của NH [113]. Quan ñiểm này ñã bị phê phán là cách “gọt chân cho vừa giày”. Trong tư duy bảo thủ, có những chuyên gia cho rằng hiện ñại hoá NH cơ bản là xu thế tất yếu từ nội tại nhu cầu thay ñổi của hoạt ñộng NH Việt Nam chứ không phải do áp lực của hội nhập, cạnh tranh trong ñiều kiện toàn cầu hoá [115]. 2 Bởi vậy, hiểu thế nào là hiện ñại hoá hoạt ñộng NHTM; nội dung hiện ñại hoá hoạt ñộng của các NHTM Việt Nam và bằng cách nào ñểtriển khai cũng như ñẩy mạnh hiện ñại hoá hoạt ñộng của các NHTM Việt Nam ñang là vấn ñề cần ñược bàn luận. Trong thời gian này, một công trình nghiên cứu mang tính chất sâu sắc và toàn diện về lý luận và thực tiễn ñối với quá trình hiệnñại hoá hoạt ñộng NHTM Việt Nam là rất cần thiết. Với mong muốn góp phần thúc ñẩy quá trình hiện ñại hoá hoạt ñộng các NHTM Việt Nam, ñề tài nghiên cứu “Hiện ñại hoá hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại Việt Nam” ñã ñược lựa chọn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC