Luận án Hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách an sinh xã hội cơ bản trong hệ thống chính sách xã hội của mỗi quốc gia, nhằm góp phần ñảm bảo ñời sống cho người lao ñộng và gia ñình họ trong các trường hợp ốm ñau, thai sản, tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, tuổi già, chết. Có thể nói BHXH là bộ phận cấu thành quan trọng nhất của hệ thống an sinh xã hội, có vai trò quan trọng trong việc làm cho xãhội công bằng, ổn ñịnh và phát triển bền vững. Mặt khác, chính sách BHXH là chính sách hướng vào phát triển con người, ñáp ứng mục tiêu phát triển con người trong thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hoá và hội nhập quốctế ở nước ta. Chế ñộ tai nạn lao ñộng (TNLð), bệnh nghề nghiệp (BNN) là một trong những chế ñộ BHXH ra ñời sớm nhất trong lịch sử phát triển của BHXH, có vai trò quan trọng trong việc ñảm bảo ñời sống cho người lao ñộng sau khi bị rủi ro do nghề nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta ñang ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ,cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp thì số vụ tai nạn lao ñộng (TNLð), bệnh nghề nghiệp (BNN) cũng tăng nhanh qua các năm. TNLð, BNN gây ranhững tổn thất lớn lao về người và của cho các cá nhân, gia ñình và toàn xã hội. ðối với người lao ñộng và thân nhân của họ là những mất mát về sức khoẻ, giảm sút thu nhập và nỗi ñau về tinh thần. ðối với người sử dụnglao ñộng là các thiệt hại về tài sản, ñình trệ sản xuất, chi phí bồi thường cho người lao ñộng, uy tín. Do ñó, việc thực hiện chế ñộ TNLð, BNN ñóng vai tròquan trọng trong việc giúp người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng ngăn ngừa rủi ro và khắc phục khó khăn khi xảy ra TNLð, BNN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC