Luận án Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ở Việt Nam

Trong ñiều kiện nền kinh tếthịtrường phát triển ởmỗi quốc gia, tính tất yếu của sựhội nhập trên phạm vi toàn cầu, thương mại ñiện tửphát triển không biên giới; hoạt ñộng thanh toán cũng ngày càng phát triển ña dạng, phong phú và phức tạp vềphương tiện, hình thức, phương thức và hệthống thanh toán. Sựphát triển ñan xen giữa các công cụ, phương thức truyền thống với phương tiện, phương thức, hệthống thanh toán hiện ñại ñòi hỏi một nền công nghệkỹthuật cao ñối với người sửdụng và quản lý. Thanh toán trong nền kinh tế- xã hội nói chung, qua hệthống các tổchức cung ứng dịch vụthanh toán nói riêng ñã và ñang minh chứng vai trò quan trọng không thểthiếu ñược của nó trong hoạt ñộng kinh tế- xã hội. Qua hệthống thanh toán hiện ñại của nền kinh tếphản ánh một cách nhanh chóng, ñầy ñủ, kịp thời nhất các hoạt ñộng kinh tế- xã hội mà ñược thểhiện bằng các dòng tiền luân chuyển từ các nghiệp vụphát sinh ñến khi kết thúc quyết toán mỗi giao dịch. Sựách tắc ởbất cứkhâu nào trong quá trình thanh toán sẽdẫn ñến sựtrì trệ, ảnh hưởng bất lợi cho hoạt ñộng, thậm chí có thểdẫn ñến mất khảnăng thanh toán toàn hệthống gây nguy cơmất ổn ñịnh nền kinh tế- xã hội. Hơn nữa, sựmất mát, tổn thất trong thanh toán là rất lớn. Do ñó, hoạt ñộng quản lý thanh toán càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờhết khi mà nền kinh tế- xã hội phát triển không biên giới. Tính ñồng bộ, tương thích giữa việc phát triển các phương tiện, hình thức, phương thức thanh toán hệ thống thanh toán với quản lý nó phải ñảm bảo trong từng mắt khâu, từng nghiệp vụ cụthể, ởtừng hệthống thanh toán của cảquá trình vận hành. Trên thực tế, ởViệt Nam, hoạt ñộng thanh toán của các tổchức cung ứng dịch vụthanh toán ñang phát triển cảvềphương tiện, phương thức, hệthống thanh toán và cơchếquản lý nó. Nhất là, các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ñã góp phần hữu hiệu nhất ñịnh, ñáp ứng yêu cầu thanh toán nhanh, kịp thời, an toàn của nền kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, quản lý hoạt ñộng thanh toán thời gian qua 2 cũng ñang bộc lộnhững bất cập, yếu kém và lúng túng trước sựphát triển của các công cụ, phương thức và hệthống thanh toán của nền kinh tếthịtrường làm cho nền kinh tếgặp những khó khăn, trởngại trong thanh toán nhưcòn chậm trễ, chưa kịp thời, chưa an toàn cao và tổn thất trong thanh toán. Vì lẽ ñó rất cần sớm có các giải pháp thích hợp ñồng bộtrong quản lý, ñiều hành hoạt ñộng thanh toán của các tổ chức cung ứng dịch vụthanh toán ởViệt Nam ởcảgóc ñộvĩmô và vi mô. Trong bối cảnh ñó, luận án ñược ñềcập nghiên cứu với tên ñềtài: “Hoàn thiện cơchếquản lý hoạt ñộng thanh toán qua các tổchức cung ứng dịch vụ thanh toán ởViệt Nam”nhằm góp phần giải quyết những tồn tại trên, tăng cường hoạt ñộng thanh toán trong nền kinh tế- xã hội ởViệt Nam hiệu quảhơn, góp phần lưu thông tiền tệ ổn ñịnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC