Luận án Hoàn thiện hoạt ñộng tín dụng của các NHTM nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn miền Đông Nam Bộ theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa

Với mục tiêu ñưa nước ta ñến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện ñại, Việt Nam ñang tiến hànhñẩy mạnh CNH, HðH, trong ñó chuyển dịch CCKT ñược coi là khâu ñột phá,và là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các ngành, các lĩnh vực sản xuất và hoạt ñộng dịch vụ. Nghị quyết ðại hội lần thứ X của ðảng ñã khẳng ñịnh:“Giải phóng và phát huy mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo bước ñột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng và chuyển dịch CCKT, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, tăng tốc ñộ tăng trưởng kinh tế, sớm ñưa nước ta ra khỏi tình trạng của nước ñang phát triển có thu nhập thấp”. ðể thực hiện ñược vấn ñề này cần phải thực hiện ñồng bộ nhiều giải pháp, trong ñó giải pháp về vốn có vai trò hết sức quan trọng. Hơn nữa, trong ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và Việt Nam ñã là thành viên của WTO thì việc xác ñịnh một CCKT hợp lý ñảm bảo thúc ñẩy kinh tế phát triển một cách bền vững là một trong những vấn ñề nan giải mà ðảng và Nhà nước rất ñặc biệt quan tâm. Do vậy, việc tìm ra các giải pháp về vốn ñể thúc ñẩy nhanh quá trình chuyển dịch CCKT một cách bền vững theo hướng CNH, HðH là hết sức cần thiết và cấp bách. Với chức năng là một trung gian tài chính, là nơi cung ứng vốn quan trọng và chiếm tỷ trọng cao trong tổng mức vốn ñầu tư cho toàn xã hội, trong những năm qua các NHTM ñã có những ñóng góp to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế ñất nước và tác ñộng mạnh mẽ vào quá trình chuyển dịch CCKT theo hướng CNH, HðH; với khối lượng vốn tín dụng ñầu tư ngày càng tăng; kinh tế - xã hội phát triển và tăng trưởng bền vững; các hình thức huy ñộng và sử dụng vốn tín dụng phong phú, ña dạng. 2 Cũng như cả nước, hoạt ñộng tín dụng của các NHTM trên ñịa bàn miền ðông Nam Bộ luôn ñạt hiệu quả cao và ñã tác ñộng mạnh mẽ trong việc thúc ñẩy chuyển dịch CCKT theo hướng tích cực. Tuy nhiên, kết quả vẫn còn nhiều hạn chế, các nguồn tiềm năng của ñịa phương chưa ñược khai thác ñầy ñủ, kinh tế vẫn còn nghèo nàn, chưa tạo ra ñược bước ñột phátrong chuyển dịch cơ cấu và phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp, hiện ñại và bền vững. Trước yêu cầu mới là tiếp tục ñẩy mạnh CNH, HðH nềnkinh tế của các tỉnh miền ðông Nam Bộ trong ñiều kiện hội nhập kinhtế quốc tế thì ñòi hỏi chúng ta cần phải giải quyết ñồng bộ nhiều vấn ñề. Với ñiều kiện hiện nay, tích lũy nội bộ nền kinh tế còn thấp chưa ñáp ứng ñủ nhu cầu phát triển, thì vấn ñề cấp bách ñặt ra là cần phải tiếp tục nghiên cứu và tìm ra các giải pháp ñể hoàn thiện hoạt ñộng tín dụng của các NHTM nhằm ñáp ứng có hiệu quả nhu cầu về vốn, nhất là nguồn vốn trung và dài hạn ñể thúc ñẩy nhanh và ñột phá trong chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế một cách bền vững là vấn ñề nan giải có tính cấp bách cả về lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ những nhận thức trên tác giả chọn ñề tài: “ Hoàn thiện hoạt ñộng tín dụng của các NHTM nhằm thúc ñẩy chuyển dịch CCK T trên ñịa bàn miền ðông Nam Bộ theo hướng CNH, HðH” ñể làm ñề tài luận án tiến sĩ kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC